Home

Bedömare Vinnova

Bedömare för Vinnova - Ecoplan In Medi

  1. Lotta har varit anlitad som bedömare inom Vinnovas utlysning Innovativa Startups. Bedömare används för att göra en genomlysning av ansökan för det tänkta projektet där affärspotential och innovationshöjd är viktiga komponenter. Bedömarna är anlitade för olika expert/branschområden, i Lottas fall inom transport- och energiområdet. Utlysningen riktade sig till unga företag med.
  2. Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet | Vinnova. Så främjar vi innovation. Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad. Tio områden för en hållbar framtid. Hållbar industri. Vägen till hållbar industri. Missions för en hållbar industri. Ladda ner värdekedjorna i cirkulär ekonomi
  3. För att bedöma vilka projekt som bäst uppfyller bedömningskriterierna så anlitar vi bedömare från relevanta områden och branscher. Bedömarna är särskilt förordnade av Vinnova och arbetar under sekretess. Bedömningen baseras på den information som står i ansökan
  4. Vinnova Intressentportale
  5. Tre externa bedömare. Vinnova gör inledningsvis en första granskning av det inkomna materialet, för att se att ansökningarna uppfyller de kriterier som ställts upp. Därefter blir alla förslag bedömda av tre externa personer, som bedömer filmerna löpande efter den 14 januari

Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Vinnovas vision om en 100% datadriven organisation är inte längre bara en dröm, det är en verklighet till stor del. Alla medarbetare kan numera fatta strategiska beslut med data som grund. Alla som behöver tillgång till information har den lättillgänglig och uppdaterad på ett och samma ställe Sigmas utmaning: skapa en lösning för Vinnova att utnyttja AI-teknik för klassificering av, och se trender i ansökningar. Detta ska kunna göras med hjälp av tjänster i molnet och på ett säkert sätt. Vinnova har med hjälp av en nyutvecklad AI-modell lyckats få artificiell intelligens att klassificera inkomna ansökningar för projektmedel med 98,5 % korrekthet [ BioInnovations Ansökningsguide vänder sig till dig som arbetar med en ansökan till någon av våra utlysningar, samt till de externa bedömare som Vinnova anlitar vid utvärdering av ansökningar. Dokumentet definierar ett antal centrala begrepp så att de kan tolkas och användas på ett likartat sätt i ansökningar och av bedömare, och. Bedömare för Vinnova Lotta har varit anlitad som bedömare inom Vinnovas utlysning Innovativa Startups. Bedömare används för att göra en genomlysning av ansökan för det tänkta projektet där affärspotential och innovationshöjd är viktiga komponenter

Externa bedömare garanterar kvalitetsstämpel. Normalt bedöms ansökan av fyra bedömare, varav en är från Vinnova och tre är inte från Vinnova (externa). De externa bedömarna tillfrågas och väljs ut utifrån deras kompetens och erfarenhet. Målet är att bedömningsgruppens sammansättning är representativ utifrån Verket för innovationssystem (Vinnova), Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Den motiveras av att programformerna omfattar och mål i sammanhang där externa bedömare påverkar programportföljen Ansökningar bedöms av Vinnova och externa bedömare efter kriterier kopplat till potential, aktörer och genomförbarhet. Prioritet ges åt ansökningar som bidrar till: Ökad digitalisering. Ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Användning av klimatneutrala varor och tjänster

Jesper Lindström – bästa spanaren för AGFO!

Vinnova att bistå projektledarna och personliga förordnanden från Regeringskansliet till referensgrupperna. Riksrevisionen konstaterar vidare att den politiska närvaron i arbetet, där exempelvis statssekreterare deltar på samverkansgruppernas möten, innebär ett avsteg från traditionell förvaltningsmodell med distans mella Utlysningar är möjligheter att söka stöd till forsknings- och innovationsprojekt, via Vinnova. InfraSweden2030 riktar sig till forskare och företag som vill utveckla transportinfrastruktur. Genom att söka stöd kan du få medfinansiering på upp till 50% i ditt projekt. InfraSweden2030 överser en utlysning om året Bedömare för Vinnova By Lotta | 2017-03-22T10:09:15+00:00 mars 22nd, 2017 | Categories: Hållbara transporter | Lotta har varit anlitad som bedömare inom Vinnovas utlysning Innovativa Startups

Legaltech

Vinnova ska mäta könsfördelningen bland företagsägare. Vinnova, som varje år betalar ut miljardbelopp till svenska företag, skruvar åt sina jämställdhetsmätningar. I en ny handlingsplan lägger innovationsmyndigheten fram att man kommer börja fastställa ägandet mellan män och kvinnor i företag som söker bidrag Uppdrag som extern bedömare på UDI (Utmaningsdriven Innovation), kopplat till Agenda 2030 utlysningar För Vinnovas del kommer den föreslagna regleringen inte innebära någon effektivisering eller besparing på vare sig kort eller lång sikt. Vi har relativt stora volymer avs eende betalningar ( bidrags transfereringar, arvoden till ett stort antal externa bedömare, samt fakturor) kopplat till att de Stor satsning ska stärka svenska testbäddar. Allt fler svenska företag lägger delar av sin forskning och utveckling utomlands. Vinnova har därför fått i uppdrag att stärka möjligheten att driva test- och demonstrationsverksamhe­ter i Sverige och göra dem attraktivare att inves­tera i, enligt projektledaren Filip Kjellgren

Innovationsprojekt i små och medelstora företag Vinnov

Bedömningen är en sammanvägd värdering efter intervjumöte med Vinnova som baserats på en föregående rekommendation gjord av externa bedömare och Vinnovas handläggare. När utlysningen stängde hade 25 ansökningar skickats in. De ansökningar som avslogs bedömdes inte uppfylla kriterierna i lika hög grad som de som beviljats

Att se till att gruppdynamiken mellan bedömare fungerar och att deras kunskap tas till vara. Externa bedömare har en viktig roll i beslutsprocessen på Vinnova och Energimyndigheten. Det finns en risk att en bedömares argument kan väga tyngre än övrigas och då kan idén med att en grupp gör bedömningen gå förlorad. Det skriver veckans gästspanare Jesper Lindström. Jag har rört mig i livsmedelsbranschens alla delar i mer än 25 år. Idag hjälper jag matproducenter att ta strategiska beslut samtidigt som jag bland annat jobbar som extern bedömare åt Vinnova för att värdera ansökningar om livsmedel sätt i ansökningar och av bedömare, och det ger förslag på verktyg för beskrivning av ansökningars ambition rörande teknik, marknad och hållbarhet. Till BioInnovations utlysningar hör en utlysningstext och en ansökningsmall. Utlysningstexten publiceras på Vinnovas webbplats och anger förutsättningarna för varje utlysning Eller att en bedömare sätter genrellt väldigt låga betyg. Detta fångar Marias verktyg upp, och kan kalibrera betygen, säger Jan Sandred. Stor potential. Maria fick hela datamängden från betygsbedömningen av Jan, och testade den i sitt verktyg. Och resultatet visade att: Vinnovas bedömning var rättvis

Utbildning för bedömare. Veckan har verkligen varit fylld av möten, korta, långa, få deltagare, många deltagare Bra diskussioner och bra input till vårt pågående och kommande arbete. Idag har jag flera möten med Vinnova, både avstämning kring vår nästa utlysning som ska öppna i februari Myndigheten Vinnova har nyligen fått ett uppdrag att etablera en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamhet i Sverige som en del av Testbädd Sverige. Bli bedömare. Som teknisk bedömare ingår man i ett bedömarlag och granskar specifika uppgifter i samband med ackreditering Ansökningarna bedöms av särskilt utsedda bedömare, förordnade av Vinnova, som ger en rekommendation till Vinnova som fattar beslut om finansiering. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. 8 Beslut och villkor Om våra beslut Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidra Sida, Svenska institutet och Vinnova utlyser en möjlighet för svenska lärosäten att ansöka om stöd för att tillsammans med oss bygga upp och genomföra ett globalt ledarskapsprogram. Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna kapacitet, samarbetsaktörer och genomförbarhet av särskilt utsedda bedömare

Vinnova Intressentportale

Vinnova är en statlig förvaltningsmyndighet som grundades 2001. Myndigheten har i uppgift att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra möjligheterna för innovativa företag. En stor del av detta arbete görs genom att ge bidrag till satsningar och projekt som krävs för att utveckla nya innovationer 2013 drog VINNOVA, Energimyndigheten och Formas igång ett miljardprojekt för att stärka den svenska konkurrenskraften inom några utvalda svenska styrkeområden. Med en långsiktig finansiering skapar de strategiska innovationsprogrammen helt nya arenor för innovationsarbete och samverkan och mellan näringsliv och akademi

Det är en expertgrupp som består av VINNOVA-anställda och externa bedömare med stor branscherfarenhet. Namnen på dessa är inget som vi kommunicerar ut. Varje ansökan som klarat formaliagranskningen bedöms av flera granskare. Kan andra läsa vår ansökan? Ansökningar som lämnas in till Vinnova blir allmänna handlingar Ansökningstiden är över och urvalsprocessen är i full gång. Vi räknar med att nästa utlysning kommer i februari 2017. Fellowship utlyses som senior rådgivare vid Vinnovas kontor i Silicon Valley Vinnova har sedan 2012 etablerat ett kontor i Silicon Valley. I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är verksamheten bl.a. inriktad på att underlätta för unga svenska företag. Idag hjälper jag matproducenter att ta strategiska beslut samtidigt som jag bland annat jobbar som extern bedömare åt Vinnova för att värdera ansökningar om livsmedel. Det jag gör ska lyfta livsmedelskedjan, öka exporten och självförsörjningsgraden och därmed förmågan att hantera kriser, såsom den vi nu står mitt i

UTLYSNINGSSEMINARIUM 2019-11-12 SIP InfraSweden2030 SIP Smart Built lejla.cengic@vinnova.s Externa bedömare har en viktig roll i beslutsprocessen på Vinnova och Energimyndigheten. Det finns en risk att en bedömares argument kan väga tyngre än övrigas och då kan idén med att en grupp gör bedömningen gå förlorad Vinnova Bedömning I enlighet med Vinnovas processer av förordnade externa bedömare. Vinnova Beslut Beslut fattas av Vinnova. Projekt Genomförande Uppföljning och utvärdering av Vinnovaoch, då sådan finns, av projektspecifik styrgrupp. Projekt + Vinnova+ Programkontor Uppföljning och avrapporterin Många inkubatorer har utvärderats av externa bedömare samt Vinnova gällande hållbarhet, jämställdhet, kvalitet, ekonomi, effektivitet samt kompetensen inom inkubatorn. Att utses som excellent inkubator är en kvalitetsstämpel på verksamheten samt en bekräftelse på att UIC och bolagen inom UIC uppfyller Vinnovas kriterier i nationell konkurrens

Modul Z - Digitalisera mera!

Carola Lemne och övriga bedömare betygsatte ansökningarna. och VINNOVA sammanställde en rankningslista. utifrån betygen. Efter den preliminära granskningen. möttes de 53 bedömarna gruppvis inom områdena läkemedel, medicinsk teknik, diagnostik samt inom en grupp. för övriga idéskisser. Varje grupp diskuterade sig fram til Jag har även ett uppdrag som teknisk bedömare på Vinnova, som är statens innovationsmyndighet. Vilka är dina styrkor? - Utveckling är det som engagerar mig, som alltid engagerat mig och det är nog där min styrka också ligger Hon har idag även uppdrag som teknisk bedömare på Vinnova, statens innovationsmyndighet, med uppdraget att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Tove tillräder sin tjänst den 1 mars 2021 Spring och Upgreen höll den 10 juni ett webinar på temat innovation, hållbarhet och co-creation! Talade gjorde Thomas Arctaedius och Linda Fragner och tog upp metoder, verktyg och förhållningssätt för att driva och åstadkomma hållbar förändring, hämtade från innovationsområdet. Du hittar inspelningen av webinariet här: Thomas gav en överblick över entreprenörskapsbegreppet. HEM - LifeScienceStartup. Vår ambition. Stiftelsens syfte är att främja vetenskaplig forskning och/eller utveckling av nya läkemedel, medicintekniska produkter, diagnostik samt vård och behandlingsmetoder. Detta görs genom att hjälpa forskare och produktutvecklare att förverkliga sina drömmar med att starta / fortsätta driva bolag och.

Vinnova testar nytt format i utlysning om social

Bidrag från VINNOVA 1 500 000 kr Projektets löptid 2015 - 2017 Status Pågående Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) Det kan leda till ökad reproducerbarhet och mindre variation mellan olika bedömare avseende tumörens aggressivitet Maja Frankel är generalsekreterare på stiftelsen Friends.Hon har arbetat med barnrättsfrågor och socialt entreprenörskap sedan tjugo år tillbaks. Maja har bland annat arbetat på svenska Unicef, skrivit boken Vår förbannande rätt om FN barnkonvention och grundat och lett Ashoka Norden - som är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap

Från Vinnova deltog 70 medarbetare, varav 12 chefer. Utbildningsmaterial och steg-för-steg guider har tagits fram för såväl handläggare som bedömare. Utbildning av bedömare genomförs löpande i Vinnovas satsningar BioInnovations Ansökningsguide vänder sig till dig som arbetar med en ansökan till någon av våra utlysningar, samt till de externa bedömare som Vinnova anlitar vid utvärdering av ansökningar

Arbeta på Vinnova Lediga tjänster Sök jobb på Vinnova

- Ha kontakt med våra externa bedömare och med dem som söker finansiering hos Vinnova. - Koordinera, förbereda och delta i samband med möten, konferenser och seminarier. - Dokumentera och diarieföra mötes- och beslutsprotokoll, både på svenska och engelska Inkubatorerna har utvärderats under våren av såväl Vinnovas personal som externa bedömare avseende kvalitet, hållbarhet, ekonomi, effektivitet, mm., samtidigt som inkubatorteamens kompetens. 09.30 Lena Svendsen, VINNOVA - Utmaningsdriven innovation - bakgrund och kriterier. 10.00 Frågestund. 10.30 Mingel och kaffe - Hitta nya partners och resurser. 11.15 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt. 11.45 Lena Holmberg, Innovationskontor Väst - Hur tänker en bedömare Inkubatorerna har utvärderats under våren av såväl Vinnovas personal som externa bedömare avseende kvalitet, hållbarhet, ekonomi, effektivitet, mm., samtidigt som inkubatorteamens kompetens har bedömts. GU Ventures inkubatorverksamhet har genomlysts tillsammans med 25 utav våra 40-tal inkubatorföretag 24 OKTOBER, KLOCKAN 09 - 16 EBBEPARKS SHOWROOM, WESTMANSGATAN, LINKÖPING ANMÄLAN: KLICKA HÄR! Det finns många möjligheter att driva utvecklingsprojekt för företag genom bidragsfinansiering. Svenska staten, t ex Vinnova, Tillväxtverket och EU delar varje år miljontals kronor till enskilda företag eller en konstellation som tillsammans driver ett utvecklingsprojekt. Projektbudgeten.

Rebecca Allen Lamptey - Förordnad bedömare - Vinnova

Förordnade bedömare (externa experter och Vinnovas sakkunniga handläggare) 6. Vid behov gör Vinnova telefonintervjuer med företrädare för sökande parter 7. Beslut fattas av Vinnova (senast 10/4) med beaktande av bedömarnas rekommendationer 8. Beslut meddelas till sökande Deltog i externa expertgruppen för utlysningen Uppstartsstöd för social innovation. Granskade cirka 100 videopitchar i Vinnovas satsning på en mer interaktiv process och webbtjänst. Som extern bedömare hade jag i uppgift att bedöma innovationsgraden i respektive ansökan Jag har också medverkat som bedömare vid Global Legal Hackathon, Guldlänken och Vinnovas legal tech-satsning 2018. Läs mer om Legaltech.se i LegalGeeks och Legal Business Worlds intervjuer med mig. Ni når mig på fredrik@svard.com. Jag finns också på Twitter, Instagram, Facebook och LinkedIn. Hur fungerar kommentarsfälten Det finns många möjligheter att driva utvecklingsprojekt för företag genom bidragsfinansiering. Svenska staten, t ex Vinnova, Tillväxtverket och EU delar varje år miljontals kronor till enskilda företag eller en konstellation som tillsammans driver ett utvecklingsprojekt. Projektbudgeten är vanligtvis mellan 500 000 och 2 000 000 men det finns även större projekt på ca 10 miljone har genomförts av VINNOVA och av externa bedömare under våren. GU Ventures erhåller 2 mkr per år i två år för 2018-2019 i anslag från VINNOVA för att fortsätta att bedriva sitt.

Hypotesprövning steg 1: nyskapande projekt med högre risk

Tillsammans med Vinnova har vi knutit till oss bedömare vars kompetens matchar utlysningens syften: att ge en ordentlig skjuts mot kommersialisering, säger Åsa Wallin, projektledare för Swelifes Acceleratorprogram. För ytterligare information, vänligen kontakta Trots Vinnovas informationsspridning nationellt, och från Bryssel, kring möjligheter inom Horizon 2020 finns mer att göra för att öka kunskapen hos Sveriges aktörer inom det breda Hälso-området. Ett antal aktiviteter har genomförts i syfte att stödja just detta inom projektet. På nationell nivå har projektet bla

Vinnova 2019 - 2021 2 år Bedömare inom Vinnovas program Innovativa Startups, område Samhällsutveckling, steg 1 och 2 samt Utmaningsdriven innovation (UDI), steg 1 Foto: GU Ventures team. 2020-06-30 17:49 CEST GU Ventures inkubator dubblar sitt anslag från Vinnova och klassas fortsatt som excellent! Vinnova klassar GU Ventures inkubatorverksamhet som. Nya ansökningar till Normkritisk Innovation! 23 juni,12:13. av Sophia Ivarsson. Ansökningsomgången för Normkritisk innovation 2016 har stängt. 84 ansökningar kom in och behandlas nu av våra externa bedömare. Besluten skickas ut vecka 27

Patrik Eriksson - Bedömare Innovativa Startups - Vinnova

Vinnova 2 pågår, vilket innebär att 10 fallstudier ska lämnas inför bedömning av externa bedömare. Vinnovas krav är interaktiva och processer för gemensamt lärande. LiU:s krav är att samtliga fakulteter är representerade, gärna med tvärvetenskapliga exempel, det ska gälla unik samverkan med tydliga resulta Vinnovas finansiering får högst utgöra 33% av inkubatorns driftsbudget under respektive år. Sökande inkubatorer har utvärderats av externa bedömare samt Vinnova gällande hållbarhet, jämställdhet, kvalitet, ekonomi. Effektivitet samt processer och kompetens hos inkubatorn Bedömare på Vinnova bl.a. i programmen för Hållbara städer, Jämställd och jämlik innovation och universell utformning. 2016-2018 Lärare under blocket om policy på Certecs (inom Lunds universitet) kurs om Universal Design. Studieresor. 2013 Galway och Dublin, med Handisam om funktionshinderspolitiska frågo Förordnad bedömare Vinnova aug 2017 -nu 4 år 2 månader. Stockholm, Sverige Ansökningsbedömning - Innovativa Start-ups och SIP IoT. Huvudsakligt fokus logistik, fintech, femtech, Internet of Things (IoT). Project controller / Business manager Inclusive Business.

Delredovisning av handlingsplan för

Om blogg.vinnova.se Bloggen ägs, utvecklas och förvaltas av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. Genom Vinnovas blogg vill vi ha en öppen dialog med vår omvärld, belysa våra sakfrågor och ta till vara på frågor och åsikter om oss. Läs mer VINNOVA har utvärderat ett flertal inkubatorer under våren och har beslutat om att fortsatt bevilja stöd till bland annat GU Ventures med 4 mkr i det nationella excellence programmet för.

Inbjudan att söka Fellowship som senior rådgivare vid Vinnovas kontor i Silicon Valley. Vinnova har sedan 2012 ett kontor i Silicon Valley. I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är verksamheten bl.a. inriktad på att underlätta för unga svenska företag med ambitionen att skala upp och växa internationellt att dra maximal nytta av det unika innovationsekosystemet i Silicon. Vinnova har sedan 2012 etablerat ett kontor i Silicon Valley. I samarbete med Nordic Innovation House i Palo Alto är verksamheten bl.a. inriktad på att underlätta för unga svenska företag med ambitionen att skala upp och växa internationellt att dra maximal nytta av det unika innovationsekosystemet i Silicon Valley Eller att en bedömare sätter genrellt väldigt låga betyg. Detta fångar Marias verktyg upp, och kan kalibrera betygen, säger Jan Sandred. Stor potential Maria fick hela datamängden från betygsbedömningen av Jan, och testade den i sitt verktyg. Och resultatet visade att: Vinnovas bedömning var rättvis Hälften av Vinnova-miljonerna går till Lundabolag Urvalsprocessen har skett med hjälp av en panel av externa bedömare som representerar både akademin och näringslivet. Följande projekt från Lund får pengar i utlysningen Projekt för bättre hälsa, steg 2 Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar med fristående bedömare avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört

En följd av Metrologiutredningen 2007 blev att Vinnova från och med 2009 i enlighet med sitt regleringsbrev finansierar RISE riksmätplatsverksamhet. Som stöd har Vinnova satt samman ett programråd för metrologi. den senare genom att utnyttja internationella tekniska experter som bedömare Vinnova har ändrat bedömningskriterier. Där lyfter vi även andra maktdimensioner som ålder och etnicitet, för att alla bedömare ska komma till tals, säger hon. En del av VR:s jämställdhetsarbete har sedan 2008 varit att göra jämställdhetsobservationer i några av sina bedömningsgrupper SmiLe-bolaget SAGA får Vinnova-miljoner. SmiLe Incubator. Urvalsprocessen har skett med hjälp av en panel av externa bedömare som representerar både akademin och näringslivet. - Vi är mycket nöjda med att få den här prestigefyllda finansieringen,. SIP STRIM är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Ansökningarna kommer att bedömas av internationella bedömare så det rekommenderas därför att projektbeskrivningen skrivs på engelska. 4 (13) UTLYSNING Datum Diarienummer [2020-04-23] Revidera I Sverige arrangerar riksmätplatsen RISE tillsammans med Vinnova ett seminarium där RISEs experter och inbjudna talare Som teknisk bedömare ingår man i ett bedömarlag och granskar specifika uppgifter i samband med ackreditering. Fakturaportalen