Home

Direktupphandling tjänstekoncession

I en direktupphandling av en tjänstekoncession måste därför anbudstiden vara proportionerlig i förhållande till vad tjänstekoncessionen avser. Anbudstiden ska vara tillräcklig för att anbudsgivaren ska ha en möjlighet att utforma ett anbud som kan möta den upphandlande myndighetens förväntningar Vid upphandling av koncessioner under direktupphandlingsgränsen finns inget krav på att koncessionen ska förhandsannonseras. En upphandlande myndighet eller enhet som upphandlar koncessioner ska besluta riktlinjer för användning av direktupphandling. Källhänvisninga Värdet av en direktupphandling räknas ut genom att alla varor och tjänster av samma slag som den upphandlande organisationen har under ett räkenskapsår, räknas ihop. Är avtalet längre än ett år, ska hela avtalets löptid räknas med. Eventuella options- och förlängningsklausuler ska även räknas med. Om beräkningen inte görs korrekt finns därmed risk för att direktupphandlingsgränsen överskrids

Anbudstiden vid direktupphandling av koncessioner

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns i kronor (SEK) från 1 januari 2020. Nedan ser du listat de aktuella tröskelvärden och direktupphandlingsgränser som gäller från och med den 1 januari 2020. Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms) Om en upphandlande myndighet direktupphandlar en tjänstekoncession behöver den inte följa några särskilda förfaranderegler om till exempel annonsering, men den upphandlande myndigheten eller enheten ska iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna

Vilket förfarande och vilka regler för annonsering gäller

Enligt vår bedömning bör dock ramavtal som upphandlats genom direktupphandling inte omfattas av kravet på takvolym. Det kan nämnas att det fortfarande råder en viss osäkerhet när, och hur, takvolymer ska anges vid upphandling av ramavtal efter EU-domstolens dom C-216/17 Coopservice Direktupphandling. 6 § En koncession får tilldelas utan förhandsannonsering enligt 5 § första stycket (direktupphandling), om 1. värdet av koncessionen understiger fem procent av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § Bygg- eller tjänstekoncession: ‒ Kontraktet ska uppfylla definitionerna för bygg- eller tjänstekoncession (1 kap. 8 § resp. 1 kap. 19 § LUK) 2. Ersättningen: ‒ Ersättningen utgörs endast av rätten att nyttja byggnadsverket resp. tjänsten eller ‒ Ersättningen utgörs av dels sådan rätt, dels betalning 3 Vad är en koncession? Offentliga koncessioner är i likhet med upphandlingskontrakt kontrakt mot ekonomisk ersättning mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leverantörer. Leverantörens prestation gentemot den upphandlande enheten innefattar genomförande av en entreprenad eller tillhandahållande och administrering av tjänster

En tjänstekoncession är ett kontrakt som gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att utnyttja själva kontraktföremålet. En byggkoncession består istället av en rätt att utnyttja ett byggnadsverk Upphandling24 har tillsammans med bolag i branschen tagit fram en guide för att upphandla moduler. Läs hela den 13-sidiga pdf:en och få tips och råd från upphandlare, leverantörer och jurister. Guiden är kostnadsfri. En trygghet både för Riksbyggen och våra kunder Det är en styrka att. vid direktupphandling.. 277 9.2.1 När en direktupphandling kan vara av intresse för en leverantör i en annan EU- eller EES-stat..... 281 9.2.2 Ska domstol kunna pröva om ett direktupphandlat avtal har ingåtts i stri Våra experter svara på dina frågor. Upphandlingsmyndighetens redaktörer modererar forumet vilket innebär att inlägg kan komma att döljas, till exempel om frågeställaren önskar det eller om inlägget innehåller känsliga uppgifter. Frågeportalen är ett levande forum där vi gemensamt skapar innehåll och delar kunskap med varandra Upphandlingsreglerna - en introduktion. Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna

Direktupphandling - offentlig upphandling

Böter för brott mot LUK. Kristinehamns kommun tilldelade en tjänstekoncession för drift av en biograf utan att göra en öppen annonsering. En otillåten direktupphandling, menar Konkurrensverket, som kräver böter på 430 000 kronor Etikett: Tjänstekoncession. Tidspress när SJ drar sig ur. Kristinehamns kommuns direktupphandling av biografverksamhet kan i själva verket vara en tjänstekoncession som borde annonserats. Nu granskas affären av Konkurrensverket. Skånska kommuner får fortsatt sopkritik Tjänstekoncession i hamn. Koncession. I höstas hävde Trosa. Tjänstekoncession - måste kunna överklagas. EU-kommissionen uppmanar Sverige att följa EU:s regler. Kravet är att snarast göra det möjligt att överklaga olagliga kontraktstilldelningar av tjänstekoncessioner. Tjänstekoncessioner är långt från ovanliga. Ofta görs denna typ av upphandlingar när det handlar om restauranger eller. 19 kap. 7 § tredje stycket LOU - som anger att direktupphandling får användas i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ LOU är uppfylld

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser

Koncessioner ska konkurrensutsättas enligt upphandlingslagen (och försörjningslagen), om deras upattade värde överstiger upphandlingslagens nationella tröskelvärden. Bestämmelserna om konkurrensutsättning av koncessioner finns i separata kapitel i de ovan nämnda lagarna. Föremål för en koncession kan vara tjänster (tjänstekoncession) eller. Direktupphandling Interaktivt spel för personer med kognitiv svikt eller inlärningssvårigheter Bollnäs kommun: Direktupphandling LOU - Dokumentbaserad (6.12) Sandra Eriksson: Inköp Gävleborg: 8237: Direktupphandling Tjänstekoncession Stenö camping i Söderhamn : GÅ - Direktupphandling LUK (6.12) Katja Bohman: Inköp Gävleborg: 821 Kalix har gjort otillåten direktupphandling av drift av golfbana . Kalix kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av driften av en golfbana. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift

Video: Upphandling av sotningstjänster till andra, är det

Tröskelvärde och direktupphandlingsgräns (LUK

I det aktuella fallet var det frågan om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling. Läs mer om koncessioner på vår webbplats. Källhänvisningar. 5 kap. 2-5 §§ LUK - beräkning av en koncessions värde; prop. 2015/16:195 s. 490-493 samt 1339-1342 - beräkning av en koncessions värde. Vänliga hälsningar KLF 2021/980 - Tjänstekoncession Digital parkering För att delta gå till Kommers Annons eLite och registrera intresse. Du kan behöva skapa ett användarkonto på Kommers Annons eLite om du inte redan har gjort det Detta innebär att en leverantör troligen har rätt att överpröva en upphandling av en tjänstekoncession, som påbörjas den 18 april 2016 eller senare, med stöd av principen om direkt effekt. En särskild problematik uppkommer beträffande hur en upphandling av en tjänstekoncession ska genomföras i praktiken från och med den 18 april men innan LUK-direktivet genomförs i svensk rätt

Direktupphandling Konkurrensverke

Direkt effekt kan ge rätt att överpröva koncessioner

Var i upphandlingsdokumentet anger man takvolym

 1. Direktupphandling i 15 kap. 6 19 § Med tjänstekoncession avses en koncession genom vilken en upphand-lande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållan-det och förvaltningen av andra tjänster än de som avses i 8 §. 20.
 2. Cafeteriaverksamhet Stadshuset Upphandlingens omfattning Landskrona Stad inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende tjänstekoncession för drift av caféverksamhet i Stadshuset, Drottninggatan 7, 261 80 Landskrona, org. nr. 212000-1140 (Anläggningen). Upphandlingen utgörs av en tjänstekoncession enligt lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
 3. istreringen av andra tjänster än sådana som gäller en byggkoncession och verksamhetsrisken i samband med den på en eller flera leverantörer och där vederlaget för överföringen utgörs antingen av enbart rätten att.
 4. Källa: Kammarrätt Målnr/Dnr: 2018-3 Beslutsdatum: 2018-01-08 Organisationer: Simrishamns kommun Nordic Camping & Resort AB Fritid Österlen Holding AB LUK Lag om upphandling av koncessioner - 16 kap 9 § En upphandling av tjänstekoncession för drift av en camping hade överklagats och avtal fick inte ingås. Den aktuella kommunens yrkande om att det interimistiska beslutet skulle.
 5. Kristinehamns kommun tilldelade en tjänstekoncession rörande drift av en biograf utan att först konkurrensutsätta upphandlingen med en öppen annonsering. Värdet av tjänstekoncessionen beräknas till 5 788 000 kronor, vilket överskrider gränsen för när en direktupphandling skulle kunna vara möjlig
 6. Riktlinjer för direktupphandling . Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer Även en tjänstekoncession där en leverantör får i uppdrag av en upphandlande myndighet att utföra en tjänst kan direktupphandlas
 7. Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Avtalstid . Arrendeavtalet avser perioden 2015-05-01 t o m 2050-03-31 Tjänster såsom konsulttjänster (även ABK 09) och tjänstekoncession osv. Forskningsundantag samt direktupphandling (vid bl.a. synnerliga skäl). Utbildning

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner Svensk

 1. Kalix kommun har genomfört en otillåten direktupphandling av driften av en golfbana. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala 400 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift
 2. Jag utgår ifrån att det nya avtalet kommer att likna nuvarande och därmed vara en tjänstekoncession där SJ tar in en betydande del av intäkterna genom egen biljettförsäljning varför ersättningen sannolikt håller sig under gränsvärdet för direktupphandling
 3. Kristinehamns kommun gjorde i september en direktupphandling av biografverksamheten i det som tidigare var Nya Grand Bio

Böter för brott mot LUK. Kristinehamns kommun tilldelade en tjänstekoncession för drift av en biograf utan att göra en öppen annonsering. En otillåten direktupphandling, menar Konkurrensverket, som kräver böter på 430 000 krono Denna direktupphandling avser en tjänstekoncession där Leverantören ska upprätta cykelpool för Beställarens hyresgäster i de nyproducerade lägenheterna i kv. Bjurö 2 (92 lägenheter). Uppdraget är i viss grad en så kallad pilot Kommunen ansvarig - trots uppsagt avtal. Publicerat:2 december, 2020. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en nyligen meddelad dom (HFD 1742-20) bedömt giltigheten av ett så kallat tjänstekoncessionsavtal, och i samband med detta bland annat uttalat sig om betydelsen av att några prestationer enligt avtalet inte hunnit. en direktupphandling har genomförts med hänvisning till synnerliga skäl, trots att det inte varit tillåtet, är. det en form av otillåten direktupphandling. Detsamma gäller vid direktupphandlingar där. beloppsgränsen överskridits. Det är alltså en otillåten direktupphandling om man gör en felaktig Tjänstekoncession restaurangdrift på Helsingborg Arena. Referensnummer. Beskrivning. Tjänstekoncessionen för restaurangdrift på Helsingborg Arena. Direktupphandling. Nej. En elektronisk auktion kommer att användas. Nej. Påskyndat förfarande. Nej. Ett dynamiskt inköpssystem används. Nej

 1. En tjänstekoncession gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att Direktupphandling kan även ske om det finns synnerliga skäl eller om kriterierna för ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Synnerliga skäl kan var
 2. I september 1991 ingick Karlstad kommun och JC Decaux Sverige AB ett avtal om en tjänstekoncession. Enligt avtalet åtar sig bolaget att tillhandahålla väderskydd, stadsinformationspelare och andra anläggningar åt kommunen i utbyte mot ensamrätt att upplåta dispositionsrätten till reklam i anläggningarna
 3. Här hittar du översiktlig information om offentlig upphandling. Sveriges Allmännytta bistår medlemsföretagen med kostnadsfri rådgivning inom ramen för LOU men även på entreprenadrättens område. I mån av tid tar sig Sveriges Allmännytta an konsultuppdrag. Vi anordnar även utbildningar i offentlig upphandling. Utbildningarna genomförs såväl i våra lokaler i Stockholm som på.
 4. tjänstekoncession). 4.15 Besluta om tilldelningsbeslut eller att avbryta upphandling av byggentreprenad. Upphandlingschef Endast hos stadsmiljö- och tekniska nämnden 4.16 Besluta om tilldelnings- beslut eller att avbryta stadsövergripande upphandling. Upphandlingschef Gäller alla typer av upphandlingar (ramavtal/uppdrag/ tjänstekoncession)
 5. Skövde kommun. Är du intresserad av att ta del av meddelande om valfrihetssystem (LOV)? Klicka då på listpilen bredvid pågående under rubriken filtrering, välj därefter meddelande om valfrihetssystem
 6. Inköp Gävleborg: 11233: Direktupphandling preparerat vägsalt - Bollnäs kommun: Direktupphandling LOU - Webformulärbaserad (6.12) Mikael Hjelm: Bollnäs kommun: 8237: Direktupphandling Tjänstekoncession Stenö camping i Söderhamn : Direktupphandling LUK (6.12) Katja Bohman: Inköp Gävleborg: 8216: Fasadrevoverning Fjärran höjder.

Vad är en koncession? Upphandlin

Direktupphandling - Upphandling utan föregående annonsering, se även Otillåten direktupphandling. Tjänstekoncession - Ett kontrakt av samma slag som ett tjänstekontrakt men som innebär att ersättningen för tjänsterna helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja tjänsten - Det är inte en direktupphandling, utan en upphandling av en tjänstekoncession. Det ligger utanför LOU (lagen om offentlig upphandling), säger Sven Bohlin på Umeå kommun Upphandlingstermer, en engelsk-svensk ordlista för upphandling. Above /below the threshold amount, Över /under tröskelvärdet Abnormally low tender, Onormalt lågt anbud A publicly accessible (electronic) database, Allmänt tillgänglig (elektronisk) databas. Application for review, Ansökan om överprövning Award criteria,Tilldelningskriterier B-services regardless of value, B-tjänster. Förvaltningsrätten dömer Kalix kommun att betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Vi gjorde inte medvetet fel, vi trodde att vi kunde göra så som vi gjorde säger kommundirektör. Prop, 2008/09:29 s 108 f. Skadestånd. Allmän motivering till införande av 10 kap 5 § lag om valfrihetssystem (2008:962), LOV. I allmänna motiveringen till införande av 10 kap 5 § LOV uttalades följande (prop 2008/09:29 s 108-109) angående skadestånd. Av rättsmedelsdirektivet 89/665/EG följer att medlemsstaterna är skyldiga att se.

En fråga som rådgivningsenheten för offentlig upphandling ofta får gäller skolfotografering. Att tillhandahålla skolfotografering är ingen lagstadgad uppgift för kommunen. Men om kommunen ordnar skolfotografering är det en uppgift som kommunen åtagit sig I det separata hyreskontraktet för klubblokalen står det däremot att allt underhåll för lokalen ska skötas av föreningen. Årshyran på 5 000 kronor är satt därefter. - Vi får inte gå back på såna här avtal, då slösar vi med skattebetalarnas pengar Direktupphandling - Upphandlingsstöd.se READ 5 Otillåten direktupphandling Direktupphandling - Vägledning5.1 Vad är otillåten direktupphandling?Med begreppet otillåten direktupphandling menas att en upphandling genomförs utan att denannon se rats, trots att något undantag från annon se ring inte finns i lagen

Tjänster såsom konsulttjänster (även ABK 09) och tjänstekoncession osv. Forskningsundantag samt direktupphandling (vid bl.a. synnerliga skäl). Utbildning. Ekonomikandidat inom företagsekonomi (affärsutveckling) samt nationalekonomi (makroekonomi) Diverse kurser inom LOU samt Juridik Med tjänstekoncession avses en koncession där en upphandlande organisation anförtror till koncessionshavaren att erbjuda och förvalta andra tjänster än de som avses för byggkoncessioner. en tjänstekoncession när det egentligen borde ha klassificerats som ett tjänstekontrakt kunde utgöra en otillåten direktupphandling Direktupphandling kan också användas om det finns synnerliga skäl. Enligt förarbetena till bestämmelsen kan sådana skäl till exempel bestå i att den upphandlande organisationen genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande organisationen kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet

I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns endast ett tröskelvärde. Samma tröskelvärde gäller oavsett om det är en upphandlande myndighet eller enhet som gör upphandlingen. Tröskelvärdet är också detsamma oavsett om det är en tjänstekoncession eller byggkoncession som upphandlas En tjänstekoncession är ett kontrakt som gäller utförande av en tjänst och där ersättningen är en rätt att utnyttja själva kontraktföremålet. Direktupphandling. Du kan direktupphandla när det som ska köpas har ett värde under gränsen för direktupphandling Hej Tommi! Om det beräknade värdet av en upphandling av en koncession understiger tröskelvärdet eller om den avser en tjänstekoncession som anges i bilaga 3 i lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (det vill säga sociala och andra särskilda tjänster) ska upphandlingen genomföras med tillämpning av 15 kap. LUK. Annonsering enligt 15 kap

Lagar och regler Konkurrensverke

Direktupphandling får i undantagsfall användas när upphandlingen har ett värde som ligger över direktupphandlingsgränsen men under det aktuella tröskelvärdet. För att det ska vara tillåtet att direktupphandla i de fallen krävs att kriterierna för att få använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller att det finns synnerliga skäl Hej Mats! Det finns en dom från Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)), i vilken ett avtal om sotning och rengöring respektive brandskyddskontroll ansågs vara en tjänstekoncession (HFD:s dom i mål nr 7364-06 och 7366-06).I det aktuella fallet hade leverantören rätt att begära ersättning från de som utnyttjade tjänsten och bar i övrigt verksamhetsrisken.

Kategori: Tjänstekoncession - Upphandling2

Publicerad 14 maj 2020. Hej Christine, Av EU-domstolens avgörande i målet Coopservice, där domstolen fastställer att en takvolym måste anges, framgår inte var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges. Det är alltså upp till varje upphandlande myndighet att själv avgöra var i upphandlingsdokumenten takvolymen ska anges Direktupphandling i 15 kap. 6 19 § Med tjänstekoncession avses en koncession genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än de som avses i 8 §. 20. Reglerna om utvärdering av anbud och tilldelning av koncessioner är förhållandevis allmänt beskrivna i jämförelse med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Men det finns också vissa likheter i lagarna

Frågeportalen Upphandlingsmyndighete

Någon otillåten direktupphandling har Med tjänstekoncession avses en koncession genom vilken en upphandlande myndighet eller enhet anförtror till koncessionshavaren tillhandahållandet och förvaltningen av andra tjänster än de som avses i 8 § (1 kap. 19 § LUK)