Home

Arkivlagen riksdagen

Arkivförordning (1991:446) Svensk - Riksdage

Föreskrifter om arkiv hos notarius publicus finns i arkivlagen (1990:782). Förordning (1991:450). Rätt till ersättning. 12 § Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar honom När riksdagen är färdig med ärendet beslutar sedan regeringen och myndigheterna ofta hur stödet ska se ut mer i detalj. Det är bland annat därför som det tar en viss tid efter ett riksdagsbeslut innan det går att ansöka om ersättning hos den myndighet som ska betala ut stödet, som till exempel Försäkringskassan Arkivlagen. Kommunarkivet innehåller allmänna handlingar från myndighetens (vår) verksamhet som vi tagit hand om för arkivering. Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Om arkivlagen på Riksdagen Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och. forskningens behov. För att arkivmaterial ska kunna bevaras utan att stjälas, förstöras i brand. Arkiven är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras, hållas ordnade och vårdas [2]. Den huvudsakliga rättsliga grunden för Riksarkivets personuppgiftsbehandling är att den är bestämd i lag eller förordning och är därmed tillåten [3]. [1] Förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet: http://www.riksdagen

Dokument & lagar - Riksdage

I arkivlagen har Riksdagen också lagt grunderna anges att Riksarkivet och landsarkiven är de stat-liga arkivmyndigheterna. Här finns bestämmelser angående arkivmyndigheternas uppgifter och be-fogenheter. Arkivmyndigheterna ska exempelvis regelbundet inspektera de myndigheter och organ man har tillsynsansvar för Riksdagen bryter mot både arkivlagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i tvisten om besökarlistorna

Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [1]En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand. Det övergripande syftet att modernisera arkivlagen och säkerställa att tillämpningen av den oberoende av sakområde och medium, som utredningen haft, har enligt stadsledningskontoret uppnåtts. Det är en bra genomarbetning med bra förtydliganden. Lagförslaget är också me Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet. Ordet rensa däremot innebär att ta bort handlingar/uppgifter som inte är allmänna och som inte skall arkiveras Föreskriften ska tillämpas på riksdagen och dess organ utom Riksbanken, Riksrevisionen, Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Utrikesnämnden. Arkivlagens tillämplighetArkivlagens tillämplighet 2 §22 §§2 § I arkivlagen (1990:782) finns grundläggande bes tämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv

Arkivlag (1990:782) Norstedts Juridi

  1. Dessutom har riksdagen antagit mål för vissa verksamheter inom politikområdet, så t.ex. mål för den statliga arkivverksamheten, som har in- förts i 3 arkivlagen 1990:782 prop. 1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr. 1989/90:307mål för statens arbete med arki- tektur, formgivning och design prop. 1997XZ 2005-01-0
  2. På riksdagen, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk och forskningsinstitutet för internationella relationer och EU-frågor tillämpas dock endast 6 och 7 § samt 8 § 1 och 2 mom. Genom denna lag upphävs arkivlagen av den 20 februari 1981
  3. Allt material som laddas upp faller under arkivlagen. Riksdagen - Arkivlagen Samtycke vid publicering av bilder. Vid publicering av bilder på idag levande personer behövs ett samtycke. Här kan du ladda ner samtyckesblankett. Samtyckesblankett Kulturarv Västmanlan
  4. Riksdagen bryter mot både arkivlagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i tvisten om besökarlistorna, säger Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet. - Jag tycker det är rätt oroande att riksdagen inte följer de lagar den själv har stiftat
  5. SFS 2012:889 Utkom från trycket den 18 december 2012Lag om ändring i arkivlagen (1990:782);utfärdad den 6 december 2012.Enligt riksdagens beslutFramst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66. föreskrivs att 12 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse.12 §12 §Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en statlig myndighet avhända sig allmänna.

Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 § Myndigheter m m, arkivmyndigheter, enskilda arkivorgan I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande. Arkivlagen (1990:782) » Gå direkt till förarbetena. Sören Öman. » CV. » Föredrag. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg Utredningen överlämnar härmed betänkandet Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58). Till betänkandet har fogats särskilda yttranden a 2.5 Arkivlagen bör reglera myndigheternas dokumentation och dokumenthantering 9 2.6 Sammanfattning 10 3. Kommunerna, regionerna och utvecklingen 10 4. De enskilda arkiven och kulturarvet 12 Bilaga: PROAKTIVITET OCH RECORDS MANAGEMENT I SVENSK ARKIVTRADITION 1 Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen prickar riksdagen för det sätt på vilket säkerhetsenheten har behandlat besökarlistorna

Arkivlagen SvJ

Av nuvarande 5 § punkt 2 arkivlagen framgår att vid framställning av handlingar ska myndigheterna använda materiel och metoder som är lämpliga till behovet av arkivbeständighet. I förslag om 10 § i ny arkivlag föreslås att vid framställning av handlingar byta ut ordet materiel till medel För myndigheter under riksdagen finns särskilda bestämmelser om när de får avhända sig allmänna handlingar. [2012:889] 13 § Mottagande av arkivmaterial från enskilda Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också från enskilda. [2010:1999] Särskilt om kommunala arkiv 14 § Upphörande av kommunal myndighet m Riksdagen har antagit mål för den statliga arkivverksamheten som kommer till uttryck i arkivlagen. Målen syftar bland annat till: att öka möjligheterna att ta del av allmänna handlingar och annat arkivmaterial, att tydliggöra och förstärka arkivens betydelse som källa till information och kunskap om samhället och dess utveckling

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) - Riksdage

Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1990-02-08 Organisationer: Arkivlagen - 13 § Mottagande av arkivmaterial från enskilda. Specialmotivering till införande av 13 § arkivlagen (1990:782). I specialmotiveringen till införande av 13 § arkivlagen (1990:782) uttalades följande (prop 1989/90:72 s 79) angående mottagande av arkivmaterial från enskilda Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Om arkivlagen på Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att vi som statlig myndighet måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska uppgifterna bevaras, även om huvudregeln i DSF säger annorlunda I arkivlagen regleras att varje myndighet ansvarar för vården av sitt ar-kiv. I arkivvården ingår att myndighet ska 1. Riksdag och regering har vid olika tillfällen uttalat att principer för gallring bör överensstämma mellan statliga och kommunala myn-digheter (v) 4. beträffande kommunala bostadsföretag att riksdagen avslår motionerna 1993/94:K5 och 1993/94:K7, 5. beträffande förlängning av sekretesstiden att riksdagen med avslag på motion 1993/94:K8 yrkandena 2 och 3 antar regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 6 kap. 2 § och 8 kap. 10 §, men

Arkivlag (1990:782) - Ekonomistyrningsverke

kommunallagen. Riksdagen har 1990-05-31 antagit en arkivlag (SOU 1988:11, prop. 1989/90:72, SFS 1990:782) för hela det offentliga området. Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 1991. Den av riksdagen nu antagna arkivlagen innehåller grundläggande regler om arkiv hos både statliga och kommunala myndigheter. Det slås särskilt fast at Förutom bestämmelserna i arkivlagen finns bestämmel-ser om bevarande och gallring i andra lagar och förord-ningar. Gallringsbeslut från riksdagen och regeringen är tvingande. På nästa sida finns exempel på vad som styr . bevarande och gallring, och Arkivnämndens roll Arkivlagen anger att allmänna handlingar ska bevaras. Men arkivlagen anger också att allmänna handlingar får gallras. Om vi skulle bevara all information som skapas i Stockholms stads verksamheter skulle detta bli en oöverskådlig mängd. För att underlätta återsökning i våra arkiv behöver vi därför gallra bort de Avslutningsvis kan nämnas att genom 16 § arkivlagen (1990:782) har riksdagen direkt gett kommun- och landstingsfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen. Kommunala taxor Enligt 8 kap. 3 b § kommunallagen (1991:900) får kommuner och landsting ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller

Arkivväsen i Sverige - Wikipedi

Förordning (1982:327) om notarius publicus - Riksdage

Arkivlagen, Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vilka kan se dina personuppgifter. Dina personuppgifter är tillgängliga för de personer som behöver dem för sina arbetsuppgifter. Enligt lag kan vi vara skyldiga att dela dina uppgifter med andra myndigheter som polisen eller skatteverket Riksdagen och dess myndigheter samt Regeringskansliet och utrikesrepresentationen ingår inte i Riksarkivets tillsynsobjekt. Till tillsynsobjekten hör även enskilda organ som genom lagstiftning enligt arkivlagen 3 § (myndighetsarkiven är en del av det nationella kulturarvet) Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 14 § i arkivlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att ur arkivla-gen skall utgå en bestämmelse om att hand-lingar som hör till försvarsförvaltningen och som skall förvaras varaktigt inte överförs till arkivverket Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om änd-ring av arkivlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Riksarkivet. Lagen ersätter de bestämmel-ser om arkivverket som för närvarande ingår i arkivlagen och i förordningen om arkivverket

Förordning (1994:1497). 4 § Riksarkivet får -- utöver vad som följer av arkivlagen (1990:782) och 2 § -- ta emot arkivhandlingar från riksdagen och dess verk, regeringskansliet, kyrkomötet, statliga myndigheter som inte står under dess tillsyn, samt från kommunala myndigheter Riksdagens kanslikommission väntas i dag fatta beslut om vad man ska göra med riksdagens besökarlistor i fortsättningen. För närvarande förstörs listorna en gång per dygn Arkivlagen har företräde. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs Riksdagen har tillkännagett att regeringen bör se till att de statliga Arkivlagen, som trädde i kraft den 1 juli 1991, reglerar bl.a. vad som ingår i en myndighets arkiv, vården av arkivet och gallringen av arkivet. Vidare finns bestämmelser om. Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Falu kommun kan du göra en intresseanmälan här nedan. Nästa val är valet till riksdag, kommun och region 2022. I rollen som röstmottagare förutsätter vi att du: · Inte står på lista i Falun, dvs. inte kandiderar för ett parti i Falun · Har fyllt 18 år senast valdage

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det till lagen om statsrådet fogas en bestämmelse om statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster Utskottet tillstyrker även förslaget om en ändring i arkivlagen (1990:782). Ett normgivningsbemyndigande införs som innebär att reger-ingen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkivmyndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga myndighete Vad är GDPR? GPDR (General Data Protection Regulation) eller dataskyddsförordningen som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter Denna sida använder kakor (cookies). Läs mer om kakor. Jag godkänner inte statistikkakor Jag godkänner alla kako Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordingen (DSF/GDPR) när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs

1 Lagrådsremiss Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 15 februari 201 Arkivlagen säger att alla arkiv som upphör skall levereras till Riksarkiv el-ler landsarkiv. Folkbokföringen upphör visserligen inte, men själva systemet avslutas, och det finns skäl att betrakta materialet som upphört. Huvudsyftet med denna hantering är att skapa analog, arkivbeständig do-kumentering av folkbokföringen Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782) Officiell autentisk version. Förarbeten Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17 Omfattning ändr. 3 § Ikraft 2019-01-01 SFS-nummer 2018:1912 Rubrik Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782 Sverige. I Sverige är Riksarkivet statlig arkivmyndighet med det särskilda ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som framgår av bland annat arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och förordningen (1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Undantagna är riksdagen och dess.

Lagkommentar, Arkivlagen 13 (t. ex. från riksdagen) eller från kommuner har inte ansetts behövlig i själva lagen (prop 1989/90:72 s 79). För eventuell nytillkommen rättspraxis,. om ändring i arkivlagen (1990:782); utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 12 § arkivlagen (1990:782) ska ha. följande lydelse. 12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en. statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådan För Sverige finns en Nationell arkivdatabas (NAD) utgiven på CD och tillgänglig över webben, som förtecknar arkivinstitutioner och deras bestånd, men däremot inga detaljer om dokumenten inom varje samling.På NAD återfinns huvudsakligen de statliga arkivinstitutionerna. Statliga arkiv i Sverige är främst Riksarkivet, Sverige även Krigsarkivet samt landsarkiven Arkivlagen är en lag med grundläggande bestämmelser för hur svenska myndigheter och kommuner ska sköta sina arkiv. Om arkivlagenRiksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Källa: Proposition Målnr/Dnr: Beslutsdatum: 1990-02-08 Organisationer: Arkivlagen - 7 § Arkivmyndigheterna och deras uppgifter. Specialmotivering till införandet av 7 § arkivlagen. I specialmotiveringen till införandet av 7 § arkivlagen (1990:752) uttalades följande (prop 1989/90:72 s 74-75) angående arkivmyndigheterna och deras uppgifter

Riksdagen - Star

Enligt Arkivlagen svarar varje myndighet för vården av sitt arkiv. Myn-dighet kan dock avhända sig allmänna handlingar efter särskilt beslut i Riksdagen fattade den 16 juni 2004 det formella beslutet om genomföran-det genom att anta lagen om trängselskatt Innehåll. Allmänt om arkiv och diarium. Den information som skapas vid och kommer in till en myndighet utgörs till största delen av allmänna handlingar. Handlingar är allt som innehåller information av något slag, t ex texter, bilder eller elektroniskt lagrad information. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i arkivlagen (1990:782); utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ får en statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådan Enligt 13 kap. 1 § regeringsformen ska konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. När det finns skäl till det, dock minst en gång om året, ska utskottet enligt 13 kap. 2 § meddela riksdagen vad det vid sin granskning har funnit värt att uppmärksamma

Arkivlagen - Ekerö kommu

Arkivvård. Enligt lag ska myndigheter och kommunala bolag ansvara för vården av sitt arkiv. Det innebär att säkerställa att ordningen i arkivet upprätthålls och att innehållet i arkivet beskrivs och förtecknas så allmänheten lätt kan ta del av de allmänna handlingarna. Stadsarkivet bistår genom tillsyn och rådgivning i arkivlagen och arkivförordningen. I arkivlagen regleras att varje myndighet ansvarar för vården av sitt ar-kiv. I arkivvården ingår att myndighet ska 1. organisera arkivet så att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, 2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka sla Offentlighetsprincipen - en grundsten i Sveriges demokratiska statsskick. Offent­lig­hets­prin­ci­pen inne­bär att enskilda har rätt till insyn i offent­lig verk­sam­het och den utgör en grundsten i Sve­ri­ges demo­kra­tiska stats­skick. Prin­ci­pen regle­ras i tryck­fri­hets­för­ord­ningen och undan­tag från prin.

riksdagen samt ett antal särskilt uppräknade underorgan. Riksbanken tillhörde dock inte de uppräknade. Arkivlagen (1990:782), som trädde i kraft den 1 juli 1991, och den senare utfärdade arkivförordningen (1991:446) har ersatt de tidigare gällande bestämmelserna i den av regeringen utfärdade allmänna arkivstadgan att riksdagen beslutar att 6 § punkt 2 arkivlagen skall ha följande lydelse: upprätta en systematisk arkivförteckning, 2. att riksdagen begär att regeringen i nästa budgetproposition fram­ lägger en nationell plan för att möjliggöra landsarkivens grundläggande förteckningsarbete och öka landsarkivens tillgänglighet

Nedan hittar du länkar till sidorna på lättläst svenska. Klicka på det du vill veta mer om ArkivL Arkivlagen (1990:782) AvgF Avgiftsförordningen (1992:191) BrB Brottsbalken (1962:700) DelgF Delgivningsförordningen (2011:154) Genom den av riksdagen beslutade budgetpropositionen anges de ekonomiska ramarna för myndigheternas olika verksamhets-områden Lagstiftning i riksdagen hösten 1993 I denna översikt lämnas en redogörelse för lagstiftningsfrågor som har behandlats av riksdagen hösten 1993. När det gäller sådan lagstiftning som är en följd av Sveriges åtaganden enligt avtalet om Europeiska eko nomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) har den redovisats i en separat översikt (se SvJT 1994 s. 213 ff.) riksdagen. Regeringen bedömer att: ´'HW bör utredas vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för kommunala pensionsförpliktelser får för den kommunala ekonomin samt hur en sådan Hänvisning till arkivlagen tas bort, arkivlagen gäller änd. om ändring av arkivlagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 18 juni 2021 Utfärdad i Mariehamn den 12 augusti 2021 I enlighet med lagtingets beslut 1 ändras 1 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 2 mom., 8 §, 12 § 2 mom., 13a§ 1 mom. och 13d § 4 mom. arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland, sådant 13a

Riksdagen: Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon Riksdagen: Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon. Transportstyrelsen är enligt arkivlagen skyldig att bevara uppgifter i de handlingar som utgör allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782). 35. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i begrav- ningslagen (1990:1144). 36. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om övertagande av vissa sjukhem och andra vård- inrättningar. 37. Vad är arkivlagen. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [1 Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av. Riksdagen godkände den underrättelse som avses i proposition RP 241/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1-50 i proposition RP 241/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände de nya lagförslagen 51 och 52 i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades Pris: 803 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp Kommunala befogenheter av Ulf Lindquist, Olle Lundin, Tom Madell på Bokus.com

Arkiv - vad är det - Riksarkive

Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels: Arkivlagen Länk till Arkivlagen. Uppgifter Senast uppdaterad 24 oktober 2017 20:43 Underkategorier . Kostenheten. Ekonomikontoret. Personalkontor. Näringslivskontor SvJT 2013 Lagstiftning i riksdagen våren 2013 889 Immaterialrätt Ändringar har gjorts i lagen om upphovsrätt till litterära och konst närliga verk och i lagen om medling i vissa upphovsrättstvister.De syftar bl.a. till att skapa större möjlig heter för användare av upphovs rättsligt skyddade verk att med en organisation som företräder upphovsmän ingå avtal som ger rätt att.

Personuppgifter hos Riksarkivet - Riksarkive

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare inne Kommunallag (2017:725) Departement Finansdepartementet K Utfärdad 2017-06-22 Ändring införd SFS 2017:725 i lydelse enligt SFS 2019:83 Informationstelefon +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta infotelefon@regeringen.ax. Läs mer om Information om coronaviruset och covid-19 › Enligt 1 § i arkivlagen (831/1994) tillämpas lagen på Statistikcentralen som arkivbildare och enligt lagens 6 § omfattar ett arkiv de handlingar som inkommit till arkivbildaren på grund av dess uppgifter eller som tillkommit genom dess verksamhet. 09 4321 Postadress: 00102 Riksdagen |. forskningsorganisation. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag att Moderna Museet skulle skiljas från Statens konstmuseer och bilda en egen myndighet fr.o.m. den 1 juli 1999. (Prop. 1998/99:1, utg. omr. 17 s. 112-113, bet. 1998/99: KrU1, rskr. 1998/99:55). Utredaren fick i uppdrag att lämna förslag till instruktion för Modern