Home

Tillgodoräkna kurser hig

Söka kurser inom programmet? Ja, anmälan till kurser inför varje termin. Antagning? Höst- och vårtermin (från H13: 60 platser/antagn.). Behörighet? Område 4, MaC (3b/c), EnB och ShA. Får jag tillgodoräkna mig mina kurser och hur i så fall? Tillgodoräknande är en formell process som vi inte kan föregå Det finns inga garantier att du får tillgodoräkna dig alla kurser från ditt tidigare lärosäte. Du gör en ansökan per kurs du önskar tillgodoräkna dig. Både uppgift om avslutad kurs/del av kurs från annat lärosäte och uppgift om motsvarande kurs/del av kurs vid Högskolan i Gävle måste finnas med i ansökan Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Även utbildning utanför högskoleområdet och kunskaper och färdigheter som du förvärvat i yrkesverksamhet kan prövas. För att en bedömning ska göras måste du vara antagen till och bedriva studier vid Stockholms universitet

När du är student, det vill säga du är antagen till och bedriver utbildning vid Högskolan Kristianstad, har du rätt att ansöka om att få tillgodoräkna dig tidigare utbildning/yrkesverksamhet. Hur gör jag om jag vill tillgodoräkna mig något i en utbildning Har du som student läst vissa kurser vid ett svenskt eller utländskt lärosäte med godkänt resultat har du rätt att tillgodoräkna dig dessa i en högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan kurserna. Vid en ansökan om tillgodoräknande görs alltid en individuell prövning Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagares kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs inom Lärarlyftet För kontaktuppgifter se kurs- och programwebb. Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att: Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad. Centrala studiemedelsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser Från och med den 1 januari 2011 gäller nya regler för tillgodoräknande av kurser vid JIBS: Studenter på bachelorprogram får tillgodoräkna sig som mest 60 ECTS credits/hp från tidigare studier. Studenter på Civilekonomprogrammet får tillgodoräkna sig som mest 60 ECTS credits/hp från tidigare studier. Studenter på 2-åriga masterprogram får.

Från och med höstterminen 2018 gäller följande studieorter: Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Norrtälje. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan samt i genomsnitt 1 gång i veckan närvara vid examinationer på Högskolan i Gävle. Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå En högskola avslog en ansökan om tillgodoräknande eftersom högskoleförordningen tolkades på så sätt att det inte var möjligt att tillgodoräkna delkurser. Överklagandenämnden har ansett att det saknas stöd för denna tolkning av högskoleförordningen Du som ansöker om tillgodoräknande av kurs under aktuell eller kommande termin och har obligatoriskt upprop ska registrera dig, delta i obligatoriskt upprop om sådant finns och följa den/de kurs/er du ansökt om att få tillgodoräknad/e under tiden ansökan handläggs (Gäller främst de programstudenter med obligatoriskt upprop som önskar tillgodoräkna sig programmets första kurs)

Tillgodoräknande. Som student vid Högskolan Väst har du rätt att ansöka om att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad. Har du avklarade kurser sedan tidigare antingen från Högskolan Väst eller andra lärosäten som du vill räkna in i ditt program eller examen kan du ansöka om tillgodoräknande För civilingenjörsutbildningarna gäller dessutom att maximalt 15 hp som ligger utanför programmets ämnesområde kan ingå i examen som externt valfria poäng. Ansökan om tillgodoräknande av en hel kurs handläggs av programplanerare och beslut fattas sedan av programledare eller motsvarande på delegation av rektor Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning och nivå på dina tidigare studier/yrkesverksamhet mot den kursplan du ansöker om att få detta tillgodoräknat mot (d.v.s. den kurs du ej vill läsa). I vissa fall kan en student ansöka om ersättande av kurs istället för tillgodoräknande Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg, då ingen ny examination har skett. Rätten att tillgodoräkna tidigare utbildning regleras i Högskoleförordningen 6 kap. 6-8 §§. Du måste vara antagen till och bedriva studier vid SLU för att kunna ansöka om tillgodoräknande. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det. Att du bedriver utbildning innebär att du är registrerad på ett program eller minst en kurs vid Linnéuniversitetet. Vid tillgodoräknande prövas innehåll, omfattning och nivå på dina tidigare studier/yrkesverksamhet mot den kursplan du ansöker om att få detta tillgodoräknat mot (d.v.s. den kurs du ej vill läsa i och med tillgodoräknandet)

FAQ - Högskolan i Gävle - hig

Förskollärarprogrammet - Högskolan i Gävle - hig

Doktorander kan ansöka om att få tillgodoräkna sig följande in i sin forskarutbildning (enligt 6 kap. 6- 7§ i högskoleförordningen [1993:100]): Högskoleutbildning/kurser från svenskt eller europeiskt lärosäte (gäller ej kurser som ingår i grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå, se nedan) I tjänsten Ansök om och följ tillgodoräknande kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet och inom Chalmers. Läs riktlinjerna för ansökan om tillgodoräknande för mer information. Riktlinjerna beskriver också hur du gör om du vill överklaga ett beslut Cookies. We are using Cookies on Ladok for students to improve the website for you as a visitor. Read more about cookie Ja, det är mycket smidigare att tillgodoräkna kurser vid Linköpings universitet. Det var löst på mindre än en vecka för mig och jag känner andra som det har gått smidigt för. Kolla bara så att kurserna som du läser på HIG har någon motsvarighet på LiU och att de är någorlunda lika sett till delkurser och innehåll

Där ska det framgå vilken kurs du vill tillgodoräkna och antal poäng på kursen. Kursbeskrivning av den kurs som du har fått godkänt på tidigare, till exempel kursplan. Litteraturlista för den kurs som du har fått godkänt på tidigare. Så ansöker du om tillgodoräknande utan studentkonto Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser. Örebro universitet kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande Tillgodoräknande. Yrkeshögskoletuderande som önskar tillgodoräkna sig hela eller delar av kurser ska begära detta skriftligen, där det ska framgå vilka delar och kursmoment som den studerande begär tillgodoräknande för. Den skriftliga begäran ska lämnas till utbildningssamordnaren i god tid före aktuell kursstart Har du läst på högskola eller universitet tidigare, kan det vara möjligt att tillgodoräkna dig kurser i din utbildning på LiU. Vår studievägledare Jeanette b..

Tillgodoräknande. Studenter som är antagna till och bedriver studier vid Luleå tekniska universitet har möjlighet att ansöka om att tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Även annan verksamhet, så kallad reell kompetens, kan vara grund för. tillgodoräkna (även: räkna, skatta, anse, inkludera, ranka, inräkna, räkna bland) volume_up. count {vb} tillgodoräkna (även: inberäkna) volume_up. count in {vb} tillgodoräkna (även: inkludera, ingå i, innefatta, inrymma, medta) volume_up. include {vb Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119) För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle Kurser som ges på forskarnivå vid andra lärosäten. Efter genomgången kurs måste den forskarstuderande ansöka om att tillgodoräkna sig sådan kurs för att kursen ska kunna registreras i Ladok. Kurser på lägre nivå än forskarutbildningsnivå. I särskilda fall har doktoranden möjlighet att tillgodoräkna sig kurser på lägre nivå ä

Om det gäller en kurs inom ditt huvudområde eller kurs inom annat ämne som är obligatoriskt och ska ingå i din examen måste ett tillgodoräknande göras. Varje institution beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier inom sitt ämnesområde, inklusive utländsk utbildning och utbytesstudier Har du kurser från tidigare studier som du önskar tillgodoräkna dig i en examen från JIBS skall ett samlat betygsdokument över dessa kurser lämnas in tillsammans med fullständiga kursplaner på engelska eller svenska. Blankett hittar du här. Från och med den 1 januari 2011 gäller nya regler för tillgodoräknande av kurser vid JIBS Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. Endast den som är student kan komma ifråga för tillgodoräknande. Med student menas den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning vid Södertörns högskola. Kurser från andra svenska högskolor eller universitet kan i vissa fall ingå i en.

Tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet

Tillgodoräknande, om du tidigare har läst någon kurs HKR

Tillgodoräknande - Södertörns högskol

 1. Inkommen Diarienummer 1 (1) ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HEL KURS (GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ) Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan
 2. Jag är godkänd i följande kurser: Teori steg 3 + Intro Svensk Gymnastik. JA. KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DIG. Du kan tillgodoräkna dig kursen . Gymnastikens ledarskap. Du kan tillgodoräkna dig kursen . Planering och periodisering. Du kan tillgodoräkna dig kursen . Biomekanik. Du kan tillgodoräkna dig kursen . Styrka, rörlighet och.
 3. Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs och/eller del av kurs på grundnivå och/eller avancerad nivå . Läs anvisningarna (se sid 2) noga när du fyller i ansökningsformuläret. Du är själv ansvarig för att alla uppgifter är fullständiga när du ansöker om tillgodoräknande
 4. Tillgodoräkna kurser. Arbetsliv och arbetsmarknad. Visa ämnen Visa inlägg Sö
 5. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. Förutom de meritpoäng som du kan tillgodoräkna dig från kurser i moderna språk, engelska och matematik, så kallade meritkurser, kan du också få meritpoäng för områdeskurser. De beskrivs sist här. Meritpoäng för moderna språk - max 1,5.
 6. dre del av kursavgiften. Tillgodoräknande kan endast ske vid kortbetalning och med den rabattkod som anslås i respektive Lär Dig - kurs
 7. 2 ska vi läsa psykologi. Jag har sedan tidigare läst massa högskolepoäng psykologi så därför tänker jag försöka tillgodoräkna mig de poängen

Kurser vid privata språkskolor eller motsvarande ersätter inte obligatoriska språkstudier som krävs för examen. Resultatet i det språktest som hör ihop med Erasmus-stipendiet för utbyte eller arbetspraktik (OLS), eller en eventuell språkkurs, kan inte användas för att ersätta den obligatoriska prestationen (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen Dock får den obehöriga läraren tillgodoräkna sig anställningstiden i en senare anställning som inte är förenad med samma krav på behörighet för att uppnå kvalifikationstiden i 5 a § LAS. Detta gäller dock inte för tidsbegränsad anställning enligt skollagen då grunden för anställningen inte är ett s.k. egentligt vikariat utan en tidsbegränsad anställning enligt skollagen

Tillgodoräknande - miun

Advokater får tillgodoräkna direktsända kurser CCBE fördömer repression mot advokater i Turkiet Nytt nummer av Advokaten Timkostnadsnormen höjs med 21 kronor Percy Bratt fick Advokatsamfundets pris för framstående insatser Etiken är viktigare än någonsi konvertera till denna kurs . KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DIG JA. Trampett steg 1 och Tumbling steg 1 JA. NEJ. Har du endast en av dessa kurser, behöver du komplettera med den andra alternativt gå Truppgymnastik A. Har du gått Fristående steg 1? JA. Du kan tillgodoräkna dig kursen . Truppgymnastik A. NEJ. KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA. Tillgodoräkna kurser . Visa alla frågor. 06 jan 2019. Fråga: hej! Jag har tidigare läst socialantropologi A, B, C. Nu är jag intresserad av att skola om mig och söka en utbildning till personalvetare. På flera utbildnigar inom Hr väljer man huvudämnen som psykologi eller sociologi. Finns det. tillgodoräkna dig hela eller delar av en kurs. Du bedöms då mot kursens mål för att se om du har motsvarande. Ett tillgodoräknande kan korta din utbildningstid, du behöver då inte läsa det du redan kan. Tänk på att det ofta blir luckor i utbildningsplanen om du får tillgodoräkna dig någon kurs

Alla kurser som du vill tillgodoräkna dig i din specialiseringstjänstgöring ska redovisas på Socialstyrelsens intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav för kurs. Fyll i sökandes namn och personnummer, den specialitet som ansökan avser, kursens ämne och en beskrivning av kursen Tillgodoräkna psykologikurs, psykologprogrammet? Visa alla frågor. 19 apr 2008. Fråga: Det kan också vara så att ingenting av det kan tillgodogöras eftersom det är olika upplägg på fristående kurs och programkurser inom psykologprogrammet... sök om tillgodogörande och se vad det ger, är vad jag kan säga. Där kan du redovisa vilka kurser du har gått och vill tillgodoräkna dig, samt vilka kurser du planerar att gå. Om du skickar in ansökan först och din studieplan senare är det bra om du skriver ett kort tillägg till din ansökan om att du kommer att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter Har du flera tillgodoräknanden du vill ansöka om gör du det i samma ansökan. Steg 1: Här fyller i du dina kontaktuppgifter och anger inom vilket program och vilken examen tillgodoräknandet avser. Steg 2: Här fyller du i dina tidigare genomförda studier eller yrkesverksamhet som är relevanta för din ansökan Tillgodoräkna dina kurser. Du måste själv ansöka om tillgodoräknande hos din programplanerare för att utbytet ska kunna tillgodoräknas och läggas in i Ladok. Vänd dig till ditt universitet för att höra hur och till vem dina betyg kommer att skickas. Om Internationella avdelningen LTH har tagit emot dina betyg kommer vi att kontakta dig

Tillgodoräkna kurser uu lyrics. Du behöver inte fumla efter telefonen, kort eller kontanter. Support Center Sekretess och säkerhet Garmin tar säkerheten gällande din betalningsinformation på allvar. Därför skyddar Garmin Pay dig genom att använda klockspecifika kortnummer och transaktionskoder varje gång du betalar Det finns också möjlighet att tillgodoräkna 15 hp så kallade utbyteskurser, det vill säga icke-juridiska kurser, i juristexamen. Dessa kurser ska vara ägnade att komplettera juristutbildningen och detta tolkas relativt liberalt. 9. Var kan jag få intyg som visar vilka kurser jag läst och vilka kurser jag är registrerad på För att du ska kunna tillgodoräkna dig klinisk tjänstgöring och kurser när du ansöker om specialistkompetens måste du redovisa dem på Socialstyrel-sens intyg om tjänstgöring respektive kurs Tillgodoräkna. Har du en kurs kvar som inte längre finns med i kursutbudet? Om du måste byta ut en kurs är det bra om du har förslag på vilken kurs du vill läsa i stället. Är det kurser på annan högskola, krävs det att du ansöker om tillgodoräknande

Video: Tillgodoräknande Karolinska Institutet Utbildnin

Instruktioner finns på ansökningsblanketten: Ansök om tillgodoräknande. Om du vill ansöka om tillgodoräknande av hela kurser eller utlandsstudier mot en generell examen (kandidat- eller magister-/masterexamen) skall du vända dig till examensenheten. Mer information hittar du på universitetes sidor om examen. Senast uppdaterad: 2021-04-07 Linköpings universitets öppna nätbaserade kurser, eller moocar, skiljer sig från vanliga fristående kurser på några punkter: De ger inga högskolepoäng, men vid vissa av kurserna skrivs ett intyg ut till de som är godkända. Du kan inte tillgodoräkna dig resultat från en öppen kurs för vidare studier. De är tillgängliga för alla. Ändrat antal poäng eller kurser. Om du börjat studera mindre eller mer än vad du skrev i din ansökan är det viktigt att du meddelar det till oss. Här hittar du information om när och hur du anmäler ändringar, vad som händer om du inte anmäler ändringar samt vad som händer efter ändringen

Tillgodoräkna kurser från utlandet. Från SEK* Så tillgodoräknar du kurser från utlandet. Om du planerar att studera utomlands under en eller två terminer som en del av din kandidatexamen eller magisterexamen, behöver oftast ditt universietet i Sverige godkänna de kurser du planerar att ta utomlands Det finns också möjlighet att tillgodoräkna sig kurser vid andra högskolor inom eller utom landet. En kandidatexamen kan exempelvis se ut så här Du läser 90 hp (obligatoriskt) inom huvudämnet nationalekonomi, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Därutöver väljer du att läsa Statsvetenskap 30 hp, Statistik 30 hp och Franska (utomlands) 30 hp Allmän information För att ansöka om tillgodoräknande måste man vara antagen till och bedriva studier vid Uppsala universitet. För mer information om tillgodoräknande, vänligen se fliken Skicka in. Skicka in en ansökan för varje utländskt lärosäte. Vid fler än 5 kurser, vänligen skicka in fler ansökningar. Här kan du ansöka tillgodoräknande mot civil- eller. Schemaguide för fristående kurser och sidoämneskurser. Visar resurser för: Webbuser för inloggning. Viktig information! Kursschema ska finnas tillgängligt senast fyra veckor före kursstart. Scheman kan komma att ändras och det är viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt schema

Tillgodoräknande av kurser vid JIBS - Studier - Jönköping

 1. st för att få studiemedel från CSN. Du registrerar dig varje läsperiod på de kurser du.
 2. Tillgodoräkna tidigare kurser. Om du läst kurser på avancerad nivå med relevant innehåll för programmet kan du direkt efter antagning ansöka om att få tillgodoräkna dem. Även du som har en magisterexamen i ämnesdidaktik kan ansöka om tillgodoräknande
 3. Kurser och program. Varje kurs har en egen kurssida där du kan se kursens schema, litteraturlista, kursplan och betygskriterier. På kurssidan kan du även fylla i en kursvärdering. På programsidorna hittar du programmets utbildningsplan, ramschema,.
 4. istrera via exempelvis Ladok eller få hjälp av studiead
 5. Tillgodoräkna dina utlandsstudier. Om du läst kurser utomlands kan du ansöka om att tillgodoräkna dem i din examen vid Umeå universitet. För att underlätta tillgodoräknande av kurser du läst bör du alltid rådgöra om ditt kursval med studievägledare eller programansvarig vid din institution eller ditt program innan du åker
 6. I kursplaner vid Luleå tekniska universitet ska även följande framgå: kursens benämning. huvudsakligt innehåll i kursen och genomförande. kursens betygssystem. kursens olika delar (moment) om antal tillfällen för prov och praktik eller motsvarande är begränsade. när kursplanen eller revidering av kursplan börjar gälla samt.

Ekonomiprogrammet är utbildningen för dig som är intresserad av företagsekonomi eller nationalekonomi. Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen När det gäller övriga utlandsutbyten så är det inte alltid möjligt att tillgodoräkna kurser från utbytesuniversiteten till Psykologprogrammet. Institutionen arbetar med att skapa fler direktavtal med universitet inom Europa, d.v.s. avtal där institutionen arbetar för att studenter ska kunna läsa kurser på ett universitet utomlands och kunna tillgodoräkna dessa inom. Civilekonomprogrammet. Antal högskolepoäng. 240 hp. Studietid. 4 år (heltid) Starttid. Hösttermin 2022. Civilekonomprogrammet är vårt mest flexibla program, du skapar din egen profil genom att välja företagsekonomi eller nationalekonomi och väljer sedan en specialisering. Du kan göra praktik under studietiden och åka på utbytesstudier Kurser och masterprogram. Här kan du läsa en kort sammanfattning av respektive årskurs. Du kan även få en översikt av de kurser och årskursindelning som utgör programmet via vår kurs- och programkatalog. Civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik är fem år lång, men utbildningen är uppdelad i två steg Studie- och karriärvägledarna på LTH har ett samlat ansvar för all studievägledning, karriärvägledning och coachning för studenter på högskoleingenjörs-, civilingenjörs-, industridesign- och arkitektutbildningen i Lund och Helsingborg. Samt även för dig som vill börja studera ett utbildningsprogram på LTH

Socionomprogrammet 210 hp - Högskolan i Gävle - hig

 1. Framtidsveckan 2021 - hela veckans program. Här hittar du alla veckans programpunkter allteftersom de läggs in i kalendariet, uppdelade på ort och datum. Digitala evenemang listas separat
 2. Kurs: Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp (FEG302) Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Gävle Normal Kvartsfart Dagtid (FEG302.11151.21-) Teorikurs företagsekonomi C 7.5 hp Svenska Ortsoberoende Distans Kvartsfart Dagtid (FEG302.11152.21-
 3. Tillgodoräknande - Överklagandenämnden för högskola
 4. Tillgodoräknande - Mälardalens högskol
 5. Högskolan Väst - Tillgodoräknand
 6. Tillgodoräknande Student LT
 7. Tillgodoräknande Karlstads universite