Home

Illustrationskarta detaljplan

Illustrationsplaner/Illustrationskarta för detaljplan i

Ibland ingår även andra handlingar som till exempel illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. I gamla detaljplaner, så kallade avstyckningsplaner, finns inte några planbestämmelser eller någon planbeskrivning. Kommunen tar fram och antar detaljplaner. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser. Här hittar du antagna detaljplaner i bokstavsordning. Här beskrivs syfte med detaljplanerna och i vissa fall finns handlingar finns för nedladdning. Detaljplaner över området du bor i kan hämtas hos lantmäteriet. Detaljplaner kan också begäras ut ur kommunens diarium En detaljplan består av en planbeskrivning och en plankarta. Planbeskrivningen är vägledande. Den beskriver planens bakgrund, förutsättningar och genomförande. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument. Den tar kommunen fram för att bestämma hur mark och vatten ska användas inom planområdet. På plankartan finns bestämmelser som. Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. Gällande detaljplaner i Trelleborgs kommun finns att ta del av i den digitala kartan. Vad är en detaljplan

Gällande detaljplaner. Se gällande detaljplaner i Hallsbergs kommun och läs om vad en detaljplan är. En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som. detaljplan del av luossavaara 1:2 m fl skala ritningsnummer datum godkÄnd av avdelning bet objekt handlingstyp granskningsstatus / syfte skapad av uppdragsnummer illustrationskarta vÄgutformning och trafik planritning anna keisu civil mats vesterlund 12703303 rastplats e10 rastplats kiruna 2019-03-11 granskningshandlin DETALJPLAN FÖR VERKSAMHETER GRANSKNINGSHANDLING Planchef Kungälvs kommunPlanarkitekt, Norconsult AB Skala: A0 1:2000, A2 1:4000 ILLUSTRATIONSKARTA TECKENFÖRKLARING: Planområdesgräns Illustrerad blivande bebyggelse Befintlig bebyggelse inom / utanför planområdet NATUR Naturmark Odling och djurhållning Odling och djurhållning. ILLUSTRATIONSKARTA Översikt Ej skalenlig Sektioner Elevationer. Vil Will Vil XIX Vil Vil ili'åiiitiiiïäiiiiiïiiiiäiiil[iiiiiiiiiiiiiìiiiii Ill; Title: Illustrationsplan.indd Author: bl249 Created Date Detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl Planchef GRUNDKARTAN Sofia Jonasson BESLUT (Plankarta,-bestämmelser) KF antagande Laga kraft Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900, normalt planförfarande Grundkartan är ett utdrag ur kommunens primärkarta Detaljskiktets aktualitet: 2020-11-26 Fastighetsskiktets aktualitet: 2020-11-2

Detaljplan - Kungsback

Detaljplan för Visby Russet 1, 2 och 3 Sara Lindh planarkitekt Beslutsdatum Instans Antagande Laga kraft RUSSET 3 r m g g g e a g n Visby Russet 1, 2 och 3 m s e t-Illustrationskarta G SKALA 1:500 0 5 10 20 50 METER N ILLUSTRATIONSKARTA m kartutdrag från lantmäteriet i A2 NUVARANDE BEBYGGELSE VISBY RUSSET 1-3 ÖVERSIKTSKARTA skala 1:5000. Illustrationskarta detaljplan Solberga - Borgholms kommun. Bygga, bo och miljö. Utskriftsdatum: 30 September 2021 Title: Plankarta och illustrationskarta, Detaljplan för del av HÄLLEVIK 1:174 (Samrådshandling) Author: guj Created Date: 20130610115536 SAMRÅDSHANDLING ILLUSTRATIONSKARTA TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HJÄLLSNÄS 5:6 M FL BÄCKAMADEN, LERUMS KOMMUN UPPRÄTTAD 2019-04-30 AV LERUMS KOMMUN Annika Sjöberg Sektorschef Samhällsbyggnad Lerums kommun 1524-197.2 1524-643.2 1524-250.1-250.2 5:6 5:81 3:50 3:66 5:25 5:54 5:62 3:72 5:37 5:90 5:65 3:63 5:52 5:48 5:78 S:12 3:70 5:61 5:34 5:44 5:50 5:8

Detaljplan Kronogården Illustrationskarta A1_lagakraft.ai Author: Emelie Johansson Created Date: 2/9/2012 4:23:07 PM. inlastning Viskan Spa Kungsfors köpcentrum planerad utökad parkering köpcentrum Viskan n n n n inlastning Willys Montessori- skola mm förskola 40 100 Illustrationskarta 40 Plankarta 41 Planbestämmelser 42. Detaljplan för kv Skäran m fl, Lidköpings kommun. Plankarta inklusive illustrationskarta, planbeskrivning. Dagvattenutredning, kvarteret Skäran, 2020-12-11 Tyréns. Fastighetsförteckning, Mät-Kart 2021-01-20. Projekterings-PM/Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport/Geotekni

Illustrationskarta 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX PLANENS SYFTE: Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola, kontor, idrott samt centrumfunktioner m.m. UPPLYSNINGAR Detaljplanen består av: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Illustrationskarta Övriga handlingar: - Grundkart Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att etablera en friluftsinriktad temapark som har behov av direkt koppling till vattnet och Vänern, inom Skutbergets östra delar, Fintatorp. Detaljplanen medger en etablering av en temapark med utgångspunkt från området natur- och kulturvärden Detaljplan i Västra Valla för del av Intellektet 1 m.fl. (Vallastaden - östra delen) 2. Sammanfattning av planförslaget . Detaljplanen innehåller ett förslag till en första utbyggnadsetapp av Vallastaden. Planområdet avgränsas så att det inrymmer större delen av den bo- och samhällsexpo som ska genomföras 2016

Title: Illustrationskarta för detaljplan F124 Frösö-Berge 20:9 Author: Östersunds kommun Created Date: 3/4/2015 4:07:59 P Illustrationskarta tillhörande detaljplan för PLANOMRÅDETS LÄGE ILLUSTRATIONSKARTA Skala: 1:1000 (A1) 1:2000 (A3) Planområdets läge TECKENFÖRKLARING Befintlig byggnad Möjlig ny byggnad / tillbyggnad Träd och vegetation Fordon Centrum Illustrationskarta - samrådsförslag, 2020-06-22.

för illustrationskarta detaljplan Öxnered/ skaven fÖrklaringar grÄns fÖr befintligt strandskydd ida-vallen-forn-lÄmning lek park/ pendel lek parkering-lek cykel belyst cykelvÄg gÅng/cykel/ stig befintlig bebyggelse ny bebyggelse skola/ fÖrskola. created date +41.0 +53.0 +44.0 +44.0 +47.0 +32.0 B b BS1C1P 1 b 1 S1 PARK +37.0 b 2 BC1P tt tt t t +9.5 t t t BC2P t HUVUDGATA 1(W) HUVUDGATA 1(PARK) PARK W HUVUDGATA PARK bullerskydd bullerskydd +16.5 HUVUDGAT

Detaljplaner under arbete. Senast ändrad: 29 sep, 2021. Här finner du detaljplaner som har fått ett startbeslut eller befinner sig i samråds-, gransknings- eller antagandeskede. Du hittar även de planer som har överklagats och de planer som vunnit laga kraft det senaste året TROLLHÄTTAN STAD, ILLUSTRATIONSKARTA JUNI 2016. SAMMANFATTNING Trollhättans Stad planerar att ta fram en ny detaljplan för en del av Björndalen 1:1 (Galaxen). Akustikverkstan AB har utfört beräkningar av förväntade trafikbullernivåer på Galaxen och dess närliggande omgivningar. Beräkningarna har utförts med bostadsfastigheter som ä ILLUSTRATIONSKARTA Jörlanda, Stenungsunds kommun Västra Götaland Antagandehandling Upprättad 2018-07-18 Reviderad 2019-09-01 Birgitta Wall Planarkitekt Jessica Andersson Mark- och exploateringsingenjör Godkännande Antagande Laga kraft DETALJPLAN för bostäder och förskola på Kvarnhöjden Vad innehåller en detaljplan? Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning och ofta en illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt visa förutsättningar och syftet med planen En detaljplan består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör en planbeskrivning som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta och en miljökonsekvensbeskrivning

Antagna detaljplaner och områdesbestämmelser - Tjörns kommu

 1. En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning eller andra utredningar som krävs för att bedöma markens eller områdets lämplighet
 2. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning
 3. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen reglerar hur marken får användas och bebyggas
 4. Handlingarna till en detaljplan består av en plankarta med bestämmelser om hur området får användas, illustrationskarta som visar ett förslag på utformning av området, planbeskrivning som beskriver planområdets förutsättningar och förslaget, samt en genomförandebeskrivning som beskriver när och hur detaljplanen ska genomföras

Detaljplaner och områdesbestämmelser - Trelleborgs kommu

Utsnitt ur plankarta och illustrationskarta - möjlig förskola med gård markerad Förskola Enligt Västerås stads riktlinjer ska ny bebyggelse förses med en förskole- avdelning för 18 barn per 100 bostäder. För aktuell detaljplan innebär det 3-4 förskoleavdelningar. I den del av kvarter 1 som ligger mot Ångkraftsväge Guide för detaljplaneprocessen. Granskad: 16 oktober 2020. Lyssna. Kommunen kan ta fram en ny detaljplan på flera olika sätt, varav standardförfarandet och det utökade förfarandet är de vanligaste. Vilket sätt kommunen väljer beror bland annat på hur omfattande detaljplanen är och hur stort allmänhetens intresse är ILLUSTRATIONSKARTA Illustrationskartan ska vara vägledande för förståelsen av planen men är inte bindande i sig. Den beskriver möjlig utformning av planområdet i enlighet med föreslagna planbestämmelser. Detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2013-09-10 Reviderad 2013

ILLUSTRATIONSKARTA DETALJPLAN FÖR del av Rossö 2:16 m fl STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Ramboll i samråd med Miljö- och byggförvaltningen, 2020-10-23, reviderad 2021-02-04 Pauline Sandberg Planarkitekt Ramboll Malin Fransson Planeringsarkitekt Miljö- och byggförvaltningen AKT NR 1486-P2021/1 Granskningsutlåtand En detaljplan för Södra Stockevik, del av aktuellt planområde, antogs av kommunfullmäktige 2016-03-31. Planförslaget överklagades och upphävdes av mark-och miljödomstolen 2017-07-03. Till skillnad från föregående planförslag har planområdets areal reducerats och minskats från 11,2 ha till ca 3,4 ha

Antagandehandling för detaljplan för Bråta 2:139 m.fl. Sida 5 av 106 Handlingar Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör även illustrationskarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning Illustrationskarta baserad på förstudiens situationsplan. Ny föreslagen högstadieskola illustrerad i en lite mörkare kulör. Övriga byggnader är befintliga alternativt harfått bygglov ur gällande detaljplan Inskannade detaljplaner (plankartor) De inskannade detaljplanerna finns i mapparna nedan. Detaljplanerna kan ses med respektive tätorts översiktskarta för att enklare hitta platsen för just den detaljplan ni letar efter. Översiktskarta detaljplaner Gnosjö. Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster Illustrationskarta för aktuell detaljplan. Koncept 2013-04-10, se bilaga 1 Geotekniska förhållanden Planområdet utgörs i huvudsak av ett höjdparti med fastmark. I öster sluttar marken ned mot Göta Älv där jordlagren övergår i lera och djup till berg ökar. För vidare beskrivning se Norconsults tidigare geotekniska utredning Detaljplan för del av Hönekulla 1:3 m.fl. CIRKULATIONSPLATS, BOSTÄDER M.M. VID BENAREBYVÄGEN i Mölnlycke, Härryda kommun Samrådshandlingar: Plankarta med bestämmelser och genomförandebeskrivning Illustrationskarta Planbeskrivning Fastighetsförteckning Granskningsutlåtande Bilagor

Gällande detaljplaner - Hallsbergs kommu

 1. Detaljplan för Hököpinge 55:59 m.fl., Sockerbruket mellersta delen Hököpinge, Vellinge kommun, Skåne län Upprättad 2010-05-24 MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ILLUSTRATIONSKARTA Hans Folkeson Stadsbyggnadsdirektör Johan Helgeson Planarkitekt Sven Gustafsson White arkitekter AB bef. 1-2 vån 3 vån 4 vån ombygg
 2. Illustrationskarta UTREDNINGAR Konsekvensbeskrivning av strukturplan för Norrtälje hamn, WSP 2013-02-08 Rapport dagvattenutredning, WSP 2013-03-08 Rapport Norrtälje hamn (Avfall), Sweco 2013-06-07 detaljplan krävs att åtgärden är förenlig med strandskyddets syften och at
 3. Detaljplan för bostäder, handel och förskola inom del av Nol 18:44 och Nol 18:1 Ett förslag till detaljplan för bostäder, handel och förskola inom Nol 18:44 och Nol 18:1 är nu utställt för samråd med berörda sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del a
 4. Title: Illustrationskarta A3 - Detaljplan för Kv Sidensvansen m.fl. Author: anita7 Created Date: 6/7/2016 3:53:16 PM Keywords: Detaljplan Kv Sidensvanse
 5. ILLUSTRATIONSKARTA Detaljplan för norra Gossagården Skolområde och bostäder Lilla Edets kommun Upprättad 24 augusti 2016 Cecilia Friber g Mark och exploateringschef Lilla Edets komun M artin H lb e Pl an r ki te Li ladets ko mun T Co R bö dnr. 2015/KS017
 6. ILLUSTRATIONSKARTA FÖR RÖRBÄCKSNÄS 12:6 och 26:5 MALUNG-SÄLENS KOMMUN, DALARNAS LÄN Skala 1:2000 (A2) UPPRÄTTAD AV BYGG-TEKNIK I MALUNG AB, Uppdragsnummer: 2019-0082 MARS 2020 Karl-Erik Sigfrids Byggnadsingenjör ILLUSTRATIONER Illustrerad ny byggnad Befintligt elljusspår Befintlig cykelväg som tas bort Nytt läge för gångvä
 7. ILLUSTRATIONSKARTA ILLUSTRATIONSKARTANS BETECKNINGAR ANTAGANDEHANDLING Grundkartan är upprättad i koordinatsystem Detaljplan för Del av Sävare 19:1, Vinninga trädgårdsby Vinninga, Lidköpings kommun Upprättad januari, reviderad mars, april 2021 Marie-Anne Eriksso

för illustrationskarta detaljplan Öxnered/ skaven fÖrklaringar grÄns fÖr befintligt strandskydd ida-vallen-forn-lÄmning forn-lÄmning pendelparkering-lek park/ lek lek belyst cykelvÄg gÅng/cykel/ stig befintlig bebyggelse ny bebyggelse skola/ fÖrskola. created date Illustrationskarta Fastighetsförteckning Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har juridisk verkan. Detaljplanen har upprättats i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med utökat förfarande. Boverkets allämnna råd (SFS 2014:5) om planbestämmelser för detaljplan är vägledande. PLANENS SYFT

Upphävande av delar av stadsplan S 259 och detaljplan DP 64, DP 74, DP 98 samt DP 80 inom planerat naturreservat för R ensättra i Boo, Nacka kommun Rensättra naturreservat Område som upphävs S 259 DP 74/ DP 98 DP 64 DP 80 Teckenförklaring SKALA 1:5000 (A3) Title: illustrationskarta_upphävande_detaljplaner_rensattra_naturreservat_komp. Illustrationskarta Detaljplan för. Tvååkers-Ås 1:103. Claus Pedersen Martina Wihäll. T100. Tvååkers-Ås 1:103, del av Tvååkers-Ås 2:8 och Tvååkers-Ås 1:86, Träslövsläge, Varberg kommun. Upprättad av Stadsbyggnadskontoret Datum 2019-08-29, reviderad 2020-03-26 Planchef Planarkitekt. Illustrationsskala 1:500 (A1) Godkänd för. ILLUSTRATIONSKARTA Detaljplan för camping och stugområde inom Idre Fjäll (del av fastigheten Idre 80: 1 Ålvdalens kommun, Dalarnas län Samrådshandling februari 2019 Upprättad av GL Arkitekt o Konstatelje HB Planförfattare Arkitekt SAR/MSA Leif Holmqvist . Title: Scanned by Scan2Net Author: Scan2Ne ILLUSTRATIONSKARTA Detaljplan för del av fastigheten PÅLSJÖ 3:1 MARIASTADEN ETAPP Ringstorp, Helsingborgs stad upprättad 2000 04 07 2000 05 05, 2000 08 08 STADSBYGGNADSKONTORET LEK 01 20 30 1000 ENERGIKÅLLAN 10 5 0 1 50 10 90 60 70 Per Fredrik von Platen Planchef 1 51 58 UD 00006 80 Annika Cronsloe Planarkitekt Skal

STRUKTURPLAN / ILLUSTRATIONSPLAN FORSÅKER 2017-04-12 KOMMANDE STADSUTVECKLINGSOMRÅDE. Title: Illustrationskarta Forsåker 170412 Author: Mölndals stad Created Dat Detaljplan för del av Jakobsgårdarna 3:16 m.fl. PLANHANDLINGAR Planhandlingarna består av plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta, samt planbeskrivning. Övriga handlingar utgörs av grundkarta, fastighetsförteck-ning, samrådsredogörelse, granskningsutlåtande och geoteknisk utredning. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRA Illustrationskarta Detaljplan för Kv Eknöudde Detaljplan för Kv Sticksågen Detaljplan för handel, kontor och hotell vid Sisjömotet Bilagor Miljökonsekvensbeskrivning, Underlag till Strukturplan Södra Högsbo och Sisjön, Sweco juni 2004 PM Trafikkonsekvenser, Inregia AB oktober 2004 Dagvattenfrågor Åbro-Frölunda, DHI juli 200 Detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-09-10 Reviderad 2014-04-29, 2014-10-07, 2014-11-12 Mats Andresen Pernilla Jacobsson ILLUSTRATIONSKARTA Illustrationskartan ska vara vägledande för förståelsen av planen men är int

Illustrationskarta 2015-MOS-15 Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron; beslut om godkännande Föredragande: Handlingar: Planarkitekt Love Kisiel Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 Granskningsutlå tande Planbeskrivning Plankarta Illustra tionskarta 2015-MOS-16 Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen ILLUSTRATIONSKARTA Skala: 0102030405060708090100Meter 1:1000 (A1) BeslutsdatumInstans Antagande Laga kraft Aktbeteckning Plannummer Dnr ÄdhDnr ByggR Till handlingen hör: Detaljplan för bostäder Vemdalens Kyrkby 114:1 Vemdalen, Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad 2019-09-10 Jon Månsson Miljöingenjör, Arctan AB Richard Söderlun

Detaljplan för del av Östra Torn 27:23 i Lund, Lunds

Visby Russet 1, 2 och 3 Illustrationskarta Plankart

Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra industriområdet I (Coop) Dnr 2019-000059 . Beslut . Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott beslutar . att godkänna förslaget till antagandehandling avseende Detaljplan för Svedala 100:242 med flera, Östra industriområdet I, Svedala kommun, Skåne län Ändring av detaljplan för Planchef Unnar Kristmannsson HASSLUM väster om kv Kylaren Beslut: Lagakraft KS antagande KS uppdrag Fastighetsförteckning Beskrivning Granskningsutlåtande Illustrationskarta Samrådsredogörelse Planarkitekt Bodil Lorentzon PLAN.2020.21 Skala 1:1000 (A1-format) 0 10 20 30 40 50 100 m Till detaljplanen fogas. Detaljplan för Västra Hylte 1:199 m.fl. (Konsum) ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-09-10 Reviderad 2014-04-29 Reviderad 2014-10-07 Reviderad 2014-11-12 ILLUSTRATIONSKARTA Illustrationskartan ska vara vägledande för förståelsen av planen men är int

Illustrationskarta detaljplan Solberga - Borgholms kommu

Lagakraftbevis för detaljplan nr 252 för Arlöv 6:23 o del av 6:2 m.fl, kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2017 §67 detaljplan nr 252 för Arlöv 6:23 o del av 6:2 m.fl, kv Ugglan i Arlöv. Länsstyrelsen beslutade den 6 juli 2017 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglage Detaljplan för SUNNANÅ 15:1 m fl St Bernstorps Industriområde Burlövs kommun Malmöhus län PLAN BE SKR IV NING HANDLINGÄR Till planen hör följande handlingar: Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning PLANENS SYFT detaljplan fÖr bjÄrred 26:2 m fl bjÄrred, i-omma kommun, vbb arkitekter 1991.09.18 inga hallÉn 3 355 35 plankarta med planbestÄmmelser och illustrationskarta laga kraft 1995-10-27 202 35 18 illustrationskarta 50 detaljpu\ne betygar antage av kf 1995-09-21 § 62 Detaljplan för Dnr: Beslut Instans Samråd 2021-01-11 § 13 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. ILLUSTRATIONSKARTA LÄGESKARTA UPPLYSNINGAR, ILLUSTRATIONSKARTA 0 5 10 15 20 25 50 m SKALA 1:500 (A1) / 1:1000 (A3) 00 E Transformatorstation Illustrationskarta 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX PLANENS SYFTE: Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, skola, kontor, idrott samt centrumfunktioner m.m. UPPLYSNINGAR Detaljplanen består av: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Illustrationskarta Övriga handlingar: - Grundkart

Title: Illustrationskarta A3 - Detaljplan för Kv Sidensvansen m.fl. Author: anita7 Created Date: 6/7/2016 3:53:16 PM Keywords: Detaljplan Kv Sidensvanse DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA VIK 1:97 OCH BJÄRRSVED 5:40 M FL FASTIGHETER ILLUSTRATIONSKARTA TILLHÖRANDE Stadsarkitekt Gislaveds kommun 0 20 40 60 80 100 200 m SKALA A1 1:2000, A3 1:4000. Title: Detaljplan Isaberg antagande Illustrationskarta A1 (1) Created Date

JOHAN MOOD STADSPLANERING & ARKITEKTURTanums-Gissleröd 1:6 och Ulmekärr 1:4 med flera - TanumsDetaljplaner under arbete - Båstads kommunÖstra Spång 4:9 och Östra Spång 6:7 "Del av sydvästKuseröd 1:2 - Tanums kommun