Home

BNI formel

Bruttonationalprodukt: Definition, formel, exempe

BMI-formel. BMI = Vikt / ( Längd x Längd ) Vikt är i kilo, och längd i meter. Begränsningar med BMI. BMI är inte ett tillförligtligt mått på kroppsfett. Kroppens vikt utgörs även av benstomme och muskler som kan variera stort i tjocklek och storlek mellan individer WHO, Har valt att använda den utvidgade bmi skala, eftersom det ger en något mer detaljerad bild av ett BMI Formeln: Formeln som används till BMI-beräkning är: vikt (kg) / [längd (m)]2; BMI för män och kvinno Kroppsmasseindex eller BMI är ett mått för en persons eventuella över- eller undervikt. Inom bariatrin är BMI relationen för vuxna mellan vikt och längd enligt beräkningen kroppsvikt i kilogram dividerat med kroppslängden i meter i kvadrat. BMI mäter fyra viktklasser: undervikt, normalvikt, övervikt och fetma. Barns kroppsmasseindex bedöms med IsoBMI. BMI = m l 2 = v i k t e n l a ¨ n g d e n × l a ¨ n g d e n [ k g m 2 ] {\displaystyle {\mbox{BMI}}={\frac {m}{l^{2}}}={\frac. Formel för att beräkna BMI: Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex är relationen mellan vikt och längd enligt beräkningen vikten i kilogram dividerat med längden i meter i kvadrat. BMI används ofta inom tex bariatrin. Exempelvis om du är 170 cm lång och väger 90 kilo bli BMI uträkningen: 1,70 x 1,70 = 2,89 > 90 / 2,89 = 31,1 BNI = BNP + Primära inkomster från utlandet - Primära inkomster till utlandet NNI (Nettonationalinkomst) | NNP (Net National Product) BNI med avdrag för kapitalförslitningar

Enligt Cancerfonden räknar du enkelt ut ditt BMI genom att dela din vikt i kilo med din längd i kvadrat. Det låter krångligt men är inte särskilt krångligt. Enkel formel för BMI. Låt oss säga att du är 1,8 lång och väger 90 kilo. Då ser formeln ut så här: 90 kg / (1,8 m x 1,8 m) = 27,7 BMI Till exempel: 60 kg / 1,60 m X 1,60 m = BMI 23,4 = normalvikt . Om det känns krångligt att räkna ut ditt BMI med hjälp av ovanstående formel kan du. BNI = BNP + Primära inkomster från utlandet - Primära inkomster till utlandet NNI (Nettonationalinkomst) | NNP (Net National Product) BNI med avdrag för kapitalförslitningar ; iräknare BMI står för body mass index. Räkna ut BMI så här: Väg dig och ta din vikt i kilo. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2. Se nedan i vilken grupp du hamnar och läs om vad det kan innebära. BMI under 18,5 visar att du kan väga för lit

BMI-FORMEL Du behöver veta din längd och vikt för att räkna ut ditt BMI-värde. Slipp räkna själv med hjälp av vår BMI-räknare . Exempel på hur du räknar ut BM Den traditionella formeln för BMI eller kroppsmasseindex är vikten (i kg) dividerat med längden (i meter) upphöjd i kvadrat BMI är en förkortning av engelskans Body Mass Index och visar förhållandet mellan vikt och längd. Detta kan ge dig en riktlinje för om du är överviktig, underviktig eller normalviktig. Fyll i nedanstående formulär för att räkna ut ditt BMI och kroppsfett

Det visar förhållandet mellan längd och vikt. BMI-räknaren kan hjälpa dig att identifiera en hälsosam viktnivå utifrån din längd. BMI anger fem olika viktnivåer: undervikt, normalvikt, övervikt, fetma eller extrem fetma Hur räknar man ut BMI manuellt? Du kan också beräkna BMI på egen hand, med hjälp av en miniräknare. Det du behöver är din längd och vikt. Du mäter då ditt BMI genom att multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dela sedan din vikt med den siffra du fick fram. Exempel: Du är 1,65 meter lång och väger 67 kilo: 1,65 x 1,65 = 2,7 Forskare vid sjukhuset Cedars-Sinai i Los Angeles har tagit fram en enklare och mer exakt metod för att beräkna kroppsfett än det välkända BMI-verktyget. Den nya formeln kallas relativt fettmasseindex (RFM) och mäter bara längd- och midjemått, inte vikt. - Vi ville hitta en tillförlitligare, enklare och billigare metod för att beräkna andelen. Kalkylatorer. Här finner du olika medicinska kalkylatorer. Poängskala för bedömning av en nyfödds tillstånd. Ett hjälpmedel för att upatta närvaron av främmande katjoner såsom vid vissa intoxikationer. Beräkna det basala energibehovet i vila. BMI används för att objektifiera närvaron av över- eller undervikt

BMI med den nya formeln Webbdoktorn Hälsa svenska

Formler f¨or ljud och vibrationer. Kurs MTC947 Niv˚aer Ljudtrycksniv˚an Lp och ljudeffektsniv˚an Lw ar Lp = 20log prms pref,Lw = 10log w wref pref = 20 µPa, wref = 10−12 W Enheten f¨or niv˚aer ar dB. Om ljudsignalen ar filtrerad med A-filter anvands beteckningarna LpA och LwA. Enheten ar d˚a dBA Så räknar du ut ditt BMI. Styrkan med BMI är att det är ett väldigt enkelt mått som alla kan använda. Formeln för att räkna ut ditt BMI är: Din kroppsvikt (kg) delat med din längd (m) i kvadrat. Exempel: Du väger 80 kg och din längd är 1,82 m. Dessa värden ger dig följande: 80/1,82²=24,15. Ett BMI på 24,15 indikerar att du har. BMI Formel: Vikt (kg) / [Längd (cm) x Längd (cm)] . Om det känns krångligt att räkna ut ditt BMI med hjälp av ovanstående formel kan du istället använda en BMI-kalkylator för att räkna ut din BMI Med vår BMI-räknare kan du snabbt räkna ut ditt BMI eller ditt Body Mass Index, som BMI är en förkortning för. Ett BMI-test visar om du är överviktig, om din vikt är helt normal - eller om du faktiskt är för smal. BMI-formel: Hur räknar man ut sitt BMI-värde? BMI är den mest utbredda måttenheten när man talar om sund kroppsvikt BMI-kurvan är konstruerad i SD-format med medelvärde ±3 SD från Göteborgsbarn födda omkring 1974 (Karlberg 2001). Notera att avstånden mellan SD-linjerna inte är uniforma, BMI är (liksom vikt) inte en normalfördelad variabel. I BMI-kurvan är föreslagna gränser för övervikt respektive olika grad av obesitas inlagda

BMI = weight (kg) / height (m) 2 The approach used here is to first convert height in inches and feet to meters, and weight in pounds to kilograms, then use the standard metric formula for BMI. This makes it easy to collect height and weight in commonly used units (in the United States), and also show the metric amounts used in the calculation BMI är ett mått som används för att se relationen mellan längd och vikt. Vill man hålla koll på om man har undervikt eller övervikt bör man beräkna BMI. Ett BMI test varnar även vid sjuklig övervikt - fetma steg 1 till 3. Räkna ut BMI med vår enkla BMI räknare

Calculate Your Body Mass Index. Español. Body mass index (BMI) is a measure of body fat based on height and weight that applies to adult men and women. View the BMI tables or use the tool below to compute yours. Enter your weight and height using standard or metric measures. Select Compute BMI and your BMI will appear below Om du vill testa den här BMI-funktionen skriver du i cellen B1: =BMI(55 170) och trycker sedan på Retur. Om resultatet är 19,03 betyder det att vår anpassade funktion fungerar bra. Du kan också prova att beräkna ditt BMI och sedan ta reda på din BMI-klassificering genom att titta i BMI-klassificeringstabellen. Steg 5: Avinstallera Add-I

Hur räknar man ut sitt BMI? Vi hjälper dig! MåBr

 1. BMI Tabell Ålder. Vad som anses vara din normalvikt varierar ofta beroende på ålder. De rekommendationer från WHO som finns för BMI (Body Mass Index) är samma för alla i vuxen ålder, både för män och kvinnor. Men i praktiken brukar man utgå ifrån att ju äldre man är, desto närmre den övre gränsen kan man ligga
 2. BMI uträkning för barn görs inte på samma sätt som för en vuxen. En annan BMI tabell används då för att räkna ut ett mer passande index. Här kan du göra ett test för ungdomar mellan 2 och 20 år
 3. BMI test. Gör ett BMI test genom att skriva in längd och vikt i formuläret och sedan trycka Räkna ut BMI. Du får snabbt reda på vilken viktgrupp du tillhör och hur många kilo du måste gå upp eller ner för att hamna på normalvikt. Du får även en bmi-knapp till din blogg
 4. BMI-FORMEL Du skal kende din højde og vægt for at beregne dit BMI-tal. Slip for at regne selv med vores BMI-beregner. Eksempler på BMI-udregning. Vejer du 77 kg, og er 1,73 m høj, så har du et BMI på: 77 / (1,73 x 1,73) = 25,7 (let overvægtig)

Om BMI Räknaren Bmiraknaren.se är en kostnadsfri tjänst för dig som vill räkna ut BMI (Body Mass Index), fettprocent, idealvikt och energibehov. Vår BMI räknare , kroppsfett räknare , idealvikt räknare och våre energibehov räknare bör endast vara vägledande och inte facit, eftersom det kan variera beroende på kroppstyp och hur exakt du mäter. BMI är en förkortning för Body Mass Index, kroppsmasseindex på svenska. Det räknas ut genom att man tar sin vikt och divideras med sin längd i meter i kvadrat. Väger man 85 kg på 190 cm blir alltså beräkningen 85/ (1,9×1,9) och det ger ett BMI på cirka 23,5. Världshälsorganisationen (WHO) definierar, sedan 1998, BMI <18,5 som. BMI bygger på relationen mellan en persons längd och vikt. Genom att räkna ut sitt BMI får man en indikation på hur hälsosam eller ohälsosamt ens vikt är. Om BMI ligger mellan 18,5 och 25 definieras man som normalviktigt. Med ett BMI under 18,5 anses man vara underviktig, vilket således inte heller är bra för hälsan

Promillehalt Rockall Strokeskala Syncope Rule Sunnybrook Syrgas TIMI NSTEMI TIMI STEMI QTc Vätskebehov Vattenunderskott WETBAGS-5A Winters formel Ögonsjukdomar Översikt Angina-klass ASA AVPU Barn BAS 90-30-90 Brännskador Canadian C-Spine CHA2DS2-VASc Dermatom EKG Främmande kropp Glasgow Coma Hunt & Hess HUSK MIDAS Killip-klass King's College KOL Laktacidos Leverencefalopat BMI är en förkortning av den engelska termen Body Mass Index och beskriver förhållandet mellan en individs vikt och längd. Det är enkelt att räkna ut sitt BMI själv med en formel. Så räknar du ut ditt BMI själ

Video: Räkna ut med BMI-kalkylator

Beräkna BMI - BMI räknare - Räkna ut ditt BMI (Body Mass

This free Body Mass Index calculator gives out the BMI value and categorizes BMI based on provided information. It includes reference charts and tables, from the World Health Organization as well as Centers for Disease Control and Prevention, for both children and adults. Explore many other health and fitness calculators, as well as hundreds of calculators addressing finance, math, and more Räkna ut kubikmeter. Att räkna ut hur många kubikmeter ett rum är är inte speciellt mycket svårare än att räkna ut kvadratmeter, alltså hur stor yta något täcker. När du räknar på kubikmeter så räknar du på hur mycket rymd något tar upp, t.ex hur stort ett rum är. Det kan vara bra att veta storleken på ett rum om du t.ex ska.

Beräkna ditt personliga kaloribehov (kcal) och energiprocent. Här kan du räkna ut ditt BMR - hur mycket energi (kcal) din kropp förbrukar för att hålla igång vitala organ under fullständig vila (dvs ingen stimulas av sympathetic nervous system). Du får också reda på energibehov för att behålla nuvarande vikt, och energibehov för. Enkel formel för BMI. Låt oss säga att du är 1,8 lång och väger 90 kilo. Då ser formeln ut så här: 90 kg / (1,8 m x 1,8 m) = 27,7 BMI. Börja med att gånga din längd 1,8 x 1,8 blir 3,24. Sedan delar du bara din vikt med 3,24 och får resultatet. Kom ihåg att testet kan vara missvisande för barn, gamla samt för dem som har stor.

Traditionella formler för uträkning av BMI ger ett missvisande och för lågt BMI för personer som är amputerade. För att få ett korrekt BMI skall hänsyn tas till vad personen hade vägt som ej amputerad Kalkylatorn ovan bygger på en generell formel som stämmer bra för de flesta, men stora individuella variationer kan förekomma. Och vad gäller energiförbrukningen så kan den variera rätt stort om du med tränar menar ett intervallpass på 10 minuter, eller två timmars uthållighetsträning Adult BMI Calculator. This calculator provides body mass index (BMI) and the corresponding BMI weight status category for adults 20 years and older. For children and teens, 2 through 19 years, use the BMI Calculator for Children and Teens. Note: this calculator uses JavaScript BMI formel for drenge 9-15 år: Ligesom for unge piger, så har WHO også lavet en BMI-beregner for unge drenge, hvor man kan følge den beregnede udvikling ud fra den BMI barnet har lige nu. På grafen kan man se, hvad en normal BMI er i forhold til deres alder. Farverne og tallene indikerer grupperingerne ud fra idealvægt BMI is defined as the body mass upon the square of the body height. The unit of BMI is Kg/m 2 . The BMI is calculated to distinguish whether the person is Underweight , Normal weight , Overweight or Obese

BMI (kroppsmasseindex) - Wikipedi

 1. Dit BMI index beregnes udfra forholdet mellem din højde og vægt. Hvordan udregnes BMI tallet? Du kan udregne dit BMI tal, også kaldet BMI indeks, med vores BMI kalkulator, eller med en lommeregner, ved af bruge BMI-formlen: BMI= kropsvægten i kg/(højden i meter)^2 - sagt med andre ord - man regner sit body mass index ud ved at dividere kropsvægten i kg, med højden i meter sat i anden.
 2. To create this BMI calculator, execute the following steps. 1. Create a drop-down list in cell C5. 2. Insert an IF function into cell D7, D9 and D10 to show the correct units. 3. Select Metric from the drop-down list. The IF function in cell D10 returns an empty string. Create a conditional formatting rule that changes the format of cell C10.
 3. BMI-formel. BMI = Vikt / (Längd x Längd). Vikt är i kilo, och längd i meter. Begränsningar med BMI. BMI är inte ett tillförligtligt mått på kroppsfett. BMI- eller Body Mass Index-beräkning bygger på en matematisk formel som visar sammanhanget mellan en persons vikt och längd. Detta är också den mest. Räkna ut ditt BMI
 4. BMI, formerly called the Quetelet index, is a measure for indicating nutritional status in adults. It is defined as a person's weight in kilograms divided by the square of the person's height in metres (kg/m2). For example, an adult who weighs 70 kg and whose height is 1.75 m will have a BMI of 22.9
 5. Densitet. Använd upp/ner-piltangenterna för att höja eller sänka volymen. Alla ämnen har en densitet. Densitet mäter hur kompakta ämnen är. Ett ämne med hög densitet, till exempel en metall, är mer kompakt. Ett ämne med låg densitet kan vara en gas. En annan beskrivning är att densitet är ett ämnes täthet

BMI-Räknare Kalkylator för att räkna ut ditt BMI / Body

Downloadable! bmi computes body mass index (BMI) values for adults, which is defined as weight in kilograms divided by the square of height in meters (kg/m^2). When the metric option is not applied, bmi will convert the English standard measurements for height (inches) and weight (pounds) into their respective metric equivalents and then compute BMI BMI beregnes ved at dividere kropsvægt i kilo med højde i anden. Vejer du 75 kg og er 1,80 høj, bliver BMI altså 75 divideret med (1,80 x 1,80) = 23,1 BMI. BMI tager hverken højde for knoglebygning, køn eller muskelmasse. En sportstrænet person kan derfor defineres som 'overvægtig', mens en utrænet kontormus kan være. BMI-værdien tager, som vi tidligere har nævnt, ikke højde for eksempelvis forholdet mellem fedt og muskler. Det kan derfor godt være, at du gennem de seneste par år ikke er vokset nævneværdig meget, men har taget 5-10-15 kg. på. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det hele er fedt, og at du nu har en rigtig usund krop BMI kan bruges som rettesnor til at vurdere, om du har en passende vægt i forhold til din højde. BMI tager dog ikke højde for muskelmasse eller fordelingen af fedt på kroppen, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du også måler dit taljemål.. BMI er en forkortelse for Body Mass Index eller krops masseindeks

BMI-formel. BMI = Vikt / (Längd x Längd). Vikt är i kilo, och längd i meter. Begränsningar med BMI. BMI är inte ett tillförligtligt mått på kroppsfett. 12/01/ · Vi har formeln, och du kan lätt räkna ut ditt Body Mass Index med hjälp av vårt BMI-verktyg. Hälsoverktyg Vad är BMI formel? Fetma är ett växande problem i USA . Övervikt är kopplat till en rad hälsoproblem inklusive hjärt-kärlsjukdomar , diabetes , högt blodtryck och artrit . Body mass index - BMI - är ett mått på förhållandet mellan en persons längd och vikt, som också korrelerar till kroppsfett Använd denna räknare för att beräkna volymen och arean på en sfär genom att antingen använda sfärens radie, diameter eller omkrets DesignResor.se tar dig närmare Formel 1. March 27 ·. Formel 1 drar igång igen. I helgen körs Bahrains GP och en ny Formel 1 säsong startar. 23 tävlingar är planerade och den stora frågan är om Red Bull teamet och då främst Max Verstappen kan utmana Mercedesteamet. I övrigt väcker Fernando Alonsos comeback hos Alpine stort intresse

BNP - Nationalekonom

 1. Har du et lille bildæk på maven, er det desværre ingen trøst, at du er normalvægtig ifølge dit BMI, body mass index.Ny forskning viser en klar sammenhæng mellem taljemålet og risikoen for at blive ramt af hjerte-kar-sygdomme, kræft, åndedrætsproblemer og for tidlig død.. Amerikanske forskere har samlet data fra 11 undersøgelser med mere end 600.000 deltagere fra hele verden
 2. Growth reference 5-19 years - BMI-for-age (5-19 years) When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select
 3. Bunga deposit bni beserta cara menghitung bunga deposito bni, pajak deposito bni, manfaat deposito, keuntungan, syarat membuka deposito bni. Besaran suku bunga itu menurun 10 basis poin dari sebelumnya sebesar 2,85 persen yang berlaku mulai 13 april 2021 bunga deposito 2021
 4. Minimal Buka Rekening Perusahaan : Surat Keterangan Rekening Bank - mmatsi - Anda dapat membuka rekening atas nama perusahaan di beberapa bank ternama seperti bank bca, bank bni, bank mandiri, bank bri, bank syariah. Atau menyertakan stempel untuk perusahaan atau institusi pada buku tabungan sesuai
 5. Bmi formel kalkylator kan du räkna ut body mass index för män och kvinnor beroende av din ålder och kroppsform
 6. If you are unable to use our BMI Calculator, or if you are interested in how BMI is calculated, this page has the mathematical BMI Formula. English BMI Formula (Imperial) BMI = (Weight in Pounds / (Height in inches x Height in inches)) x 703. Metric BMI Formula
 7. Body mass index, BMI, är ett mått på din kroppsmassa för att se om du är underviktig, normalviktig eller överviktig. Det finns också en BMI-skala för barn: IsoBMI. Det är viktigt att inte ta BMI för seriöst utan se det mer som en fingervisning. För att få ett mer exakt mått på din hälsa kan du även mäta din midja
Marke: Alfred Kusche

Räkna ut ditt BMI - enkel formel Hälsoli

Du kan enkelt räkna ut ditt BMI själv i vår BMI-kalkylator. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret nedan. För mer detaljerad information om hur BMI räknas ut, och andra sätt att mäta övervikt, se vår sida om Midjemått och BMI. Vikt i kg Längd i cm. Räkna ut BMI Beräkna ditt BMI. BMI (Body Mass Index) är ett vanligt mått för att beräkna om man är överviktig, av normal vikt eller underviktig. Kalkylen räknar i princip ut om du har en stor kroppshydda men kan inte göra en bedömning om det beror på att du har mycket muskler eller mycket fett Så beräknar du ditt energibehov. För att beräkna energiförbrukningen för ett dygn används följande formel: BMR x PAL. Först måste vi räkna ut PAL-faktorn, vilket visas i tabell nr. 1, och som innebär att dividera den vägda aktiviteten med 24 h. I tabell nr. 1 är PAL-faktorn 2,1 (50,5/24)

Echanges sur BNI à Brest dans le Finistère | Brest

Gör alla slags procentberäkningar. Priset reduceras / höjs med A %. Försäljningspriset är B. Hur mycket är A % av B? Hur många % är A av B? Hur många procenttal större eller mindre är det andra talet? Talet A höjs med B %. Talet A sänks med B % The Harris-Benedict equation (also called the Harris-Benedict principle) is a method used to estimate an individual's basal metabolic rate (BMR).. The estimated BMR value may be multiplied by a number that corresponds to the individual's activity level; the resulting number is the approximate daily kilocalorie intake to maintain current body weight Formel BMI. 09. september 2013 af mace666 - Niveau: C-niveau. Formlen til udregning af BMI hedder som bekendt. b= m/h^2. hvor b: BMI, m: vægt i kg og h: højde i m. så kommer opgaven der lyder. Lav formlen for beregning af BMI om, så den viser, hvordan m kan beregnes, hvis b (BMI) og h er kendte. Hvordan gøres dette

BNI formel, det finns olika sätt att mäta vikt och

Dessa formler beräknar ut ditt genomsnittliga basala ämnesomsättning (BMR), dvs hur mycket energi (kcal eller kJ) kroppen gör av med i viloläge. Efter att man har beräknat sitt BMR värde lägger man till sina dagliga aktiviter för att få fram den exakta förbrukningen av kalorier. Män har högre förbränning av kalorier än kvinnor. Kroppsmasseindex, BMI (kroppsvikt i kg dividerat med längden i kvadrat m 2), är ett enkelt och ofta använt sätt att upatta övervikt eller undervikt. Enligt WHO är normalt BMI mellan 18,5 och 24,9. Med åldern minskar längd, vikt och BMI. Resultatet är en minskad muskelmassa och ökad fettmassa

Så bedömer du din vikt - 1177 Vårdguide

Formel: 6 × sida². Kubens begränsningsarea är summan av alla väggars area, alltså sex gånger större än kvadratens area eftersom kuben har sex väggar. Begränsningsarean betyder i praktiken hur mycket material man behöver för att bygga ihop en ihålig kub. Kubens volym. Formel: sida³ Lutningen för BMI kallas även koefficienten för BMI. Om glukos stiger med stigande BMI, så kommer regressionslinjen ha en positiv lutning. I figuren ovan framgår att linjen har en positiv lutning. Så koefficienten för BMI är posiitv. Notera att relationen mellan X och Y måste vara linjär och detta kan fastställas med en enkel.

Siegert KFZ-Sachverständigenbüro - Heinz Siegert

Input weight in kilogram: 55 Input height in meters: 1.5 The Body Mass Index (BMI) is 24.444444444444443 kg/m2. Now let us understand the above program. The values of the weight and height are obtained from the user in kilogram and meters respectively För att upprätthålla kroppsvikten krävs balans mellan intag och förbrukning av energi. Energiutgifterna består i huvudsak av två delar, basal energiåtgång för att hålla kroppstemperaturen och försörja organen med energi och energiåtgång till följd av fysisk aktivitet

Immobilienkauf früher vsOrd som slutar på b 5 bokstäver, ord som slutar med bArndt leitet Frühaufsteher-Netzwerk - Region ChamSilsilat al ahadith as sahiha, silsila sahiha - volume 6

Men BMI är inte längdneutralt, utan är beroende av bland annat kroppsproportioner, muskelmassa och längden i sig. Korta ben ger till exempel ett högre BMI än långa ben för samma kroppslängd. Långa barn och barn med större muskelmassa, får generellt ett högre BMI än kortare barn och barn med mindre muskelmassa, trots jämförbara fettvävsmängder In this Python article, we are going to learn how to create a BMI (stands for - Body Mass Index) calculator? Submitted by Anoop Nair, on November 09, 2017 . Given weight and height of a person and we have to find the BMI (Body Mass Index) using Python Step 2. Plug in the BMI English Formula. Next, fill in the Excel formula for calculating the BMIs for each measuring system: English and Metric. The formula for the English BMI is weight multiplied by 703 (which is just a conversion factor) divided by height squared. You would type in this formula as it corresponds to which Excel Cells you are. BMI er et tal, der udtrykker forholdet mellem din højde og din vægt. Et højt BMI betyder, at du er overvægtig, og et lavt at du er undervægtig. Tallet fremkommer ved en simpel beregning og kan kun bruges som et groft fingerpeg. Formel til beregning af BMI. BMI = din vægt i k Boys table- BMI-for-age: Birth to 13 weeks (z-scores) (pdf) 41 KB. Boys table- BMI-for-age: Birth to 2 years (z-scores) (pdf) 54 KB. Boys table- BMI-for-age: 2 to 5 years (z-scores) (pdf) 78 KB Percentiler visar fördelningar. Publicerad: 2012-10-03. Statistiken kan ge bra information om hur till exempel inkomster fördelar sig i befolkningen eller i en grupp. Percentiler är ett sätt att redovisa fördelningar av sådant som inkomster. Ett annat exempel än inkomster är måttet BMI, Body Mass Index, en indikator på övervikt