Home

Vad är Vårdhandboken

Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås. Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet), kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras Vårdhandboken är ett webbaserat kunskapsstöd som i första hand riktar sig till personal inom vård och omsorg, oavsett huvudman eller var vården bedrivs. För att använda Vårdhandboken krävs ingen inloggning och den är öppen för alla

Vårdhandboken - En tjänst från Sveriges regioner och kommuner Allt fler regioner och kommuner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken Vårdhandboken tar upp frågor som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvård, men texterna ger grundläggande kunskaper även för dig som är anställd i annan kommunal verksamhet. Texterna tar cirka 15 minuter att läsa tillsammans med det test, genom vilket du kan stämma av dina nya kunskaper Här finner du en teoretisk utbildning i Vårdhandboken om Arbetsteknik och förflyttningskunskap.* Kursen är indelad i tio delar, ett avsnitt för principerna i förflyttningsteknik och ett avsnitt för var typ av förflyttning Överhuden är den del av huden som du ser. De yttersta cellagren kallas hornlager och består av döda och förhornade celler. Det gör att huden är motståndskraftig mot exempelvis frätande ämnen och nötning. I läderhuden finns gott om blodkärl som tillför syre och näringsämnen Välj region: Obs! Detta val innebär att du inte ser regionalt innehåll och viktig information som gäller just din region. Besök 1177.se, logga in för personliga e-tjänster eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning

Lagstiftning - Vårdhandboke

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön Omsorgens handböcker är de riktlinjer och rutiner som omsorgspersonalen arbetar efter. Webbplatsen ägs och drivs av omsorgsförvaltningen i Växjö kommun Start studying Omvårdnadsprocessen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Mic Introducer Kit. Mic Introducer Kit är ett modernt sätt att enkelt och säkert anlägga en gastrostomi. Man behöver endast genomgå en procedur för att få en ballongfixerad gastrostomi, som t ex, Mic-Key, på plats. Det innebär att man inte måste börja med en PEG-slang

Vårdhandboken Vårdgivarguide

Den bjuder in personen på hans eller hennes egna villkor och utgår ifrån vad han eller hon tycker är viktigt. Det ger förutsättningar för en god fortsatt kommunikation och ger personen möjlighet att själv resonera kring sin situation och en eventuell förändring Dr Jack Lapides konstaterade emellertid kring 1972 att det var viktigare att uppnå regelbunden tömning av urinblåsan än att utföra behandlingen sterilt. Han introducerade istället begreppet RIK (Ren Intermittent Kateterisering. RIK anses idag vara Golden standard för de flesta patienter med oförmåga att tömma blåsan Vad SmofKabiven är och vad det används för SmofKabiven är en emulsion och ges som dropp ( intravenös infusion ). Läkemedlet består av aminosyror (proteiners byggstenar), glukos (kolhydrater), lipid er (fetter) och salter ( elektrolyt er) i en påse av plast och kan ges till vuxna och barn som är 2 år eller äldre En insulinkänning uppstår om blodsockervärdet sjunker mycket eller snabbt. Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes

Läs mer vad Vårdhandbokens texter om Personcentrarad vård. Överenskommelse sluts mellan vården och gelekost som förväntas vara aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Gelékost är kall och har en mjuk och hal konsistens, utan mellanmål per dag behövs, för att dagen ska bli komplett vad gäller energi och CRM hos Vårdhandboken. SBAR hos Vårdhandboken. SBAR hos SKR. Vad som är dokumenterat och hur överväganden och slutsatser har beskrivits i patientens journal har stor betydelse för vilka förutsättningar som nästa hälso- och sjukvårdspersonal eller verksamhet har för att bidra till att vården blir sammanhängande och ändamålsenlig Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås

Urinodling. Indikation. Misstanke om urinvägsinfektion. Okomplicerad sporadisk cystit med typiska symtom hos kvinnor behöver i normalfallet inte odlas om urinstickan är positiv för granulocytesteras och nitrit. Illaluktande urin kan bero på bakterier i urinen men är i sig inte en indikation för behandling 1.1.1 Vårdhandboken sjukvården att vara väl förtrogen med vad som skall, vad som får och vad Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor samt bidra till ett enkelt sätt att ha tillgång till aktuell kunskap Sekretess och tystnadsplikt finns för att skydda de personer du möter. Genom dessa texter från Vårdhandboken, Kunskapsguiden och i webbintroduktion för funktionshinderomsorgen får du kunskap kring vad sekretess och tystnadsplikt är och vad det innebär för dig i ditt arbete Artikel, editorial. Artikel, elektronisk. Artikel, tryckt. Artikel, uppslagsverk inkl. FASS/Vårdhandboken. Tidskrift, allmänt. Tidskriftsnummer. Du kan läsa mer om DOI hur du refererar till DOI-nummer på vår sida om APA 7

Syftet med vårdhandboken är att ge övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården så att kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet kan behållas och utvecklas. Den riktar sig i första hand till vårdpersonal men patienter och anhöriga kan gärna ta del av den. Du hittar vårdhandboken i sin helhet under rubriken läs. Rikshandboken i barnhälsovård är ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling. Webbplatsen är en tjänst från Sveriges alla regioner och innehållet skrivs och granskas av professionen med stöd av Rikshandbokens. Start studying NKSE: Vårdhandboken/gamla tentor. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools mot åldrande är och vad åldrandet kan innebära. Människans utveckling beskrivs som en process som fortgår även hos äldre. I bästa fall leder pro-cessen till ett nytt perspektiv som skiljer sig helt från det synsätt de flesta har tidigare under livet

Översikt - Vårdhandboke

 1. De flesta sover mycket, kanske hela tiden under de sista timmarna. Många närstående tycker detta är väldigt trist och svårt, eftersom det ofta är under de sista timmarna av livet man har som mest man vill säga till den döende. Det är okänt vad medvetslösa personer kan höra och uppfatta av det som sägs
 2. är anlagd dvs genom huden med hjälp av endoskop/rörformat instrument. PEG-slangen är ofta den första gastrosto
 3. 1. Vad Ferinject är och vad det används för. Ferinject är ett läkemedel som innehåller järn. Läkemedel som innehåller järn används när du inte har tillräckligt med järn i din kropp. Detta kallas järnbrist. Ferinject används för att behandla järnbrist när: järn som ges via munnen inte är tillräckligt
 4. En pulsoximeter är ett medicinskt mätinstrument som används vid mätning av syremättnaden i blodet.Mätningen kallas för pulsoximetri och är en noninvasiv metod som genomlyser en kroppsdel för att räkna ut syremättnaden. [1] De flesta moderna pulsoximetrar mäter förutom personens syremättnad (saturation) även personens puls [2] En normal saturation ska ligga mellan 96 och 100.

Vårdhandboken - Iner

Vad Oestring är och vad det används för Oestring tillhör en grupp läkemedel som kallas vaginala hormonersättningspreparat ( Hormone Replacement Therapy , HRT ). Oestring används för att lindra lokala besvär i vaginan, såsom torrhet och irritation, då menstruationerna upphör i samband med klimakteriet ( menopaus ) Vad Zoladex är och vad det används för Det verksamma ämnet är goserelin. Zoladex hör till en grupp mediciner som förminskar de hormonella effekterna i kroppen genom att inverka på halterna av vissa hormon er (= naturliga ämnen som produceras av kroppen) Urinscanning vårdhandboken Enstaka och intermittent - Vårdhandboken . Riktlinjerna version 1 är utarbetade i maj 2008, version 2 i juli 2009 Ansvarig: Bruno Larsson, Urolog/ Sektionschef för Uro, Landstinget i Jönköpings Lä ; Urinprov kan ge besked om olika sjukdomar och besvär, till exempel urinvägsinfektion eller diabetes Vad är HbA1c? HbA1c, även kallad Hemoglobin A1c, är hemoglobin med glukos som har fästs sig fast i blodkroppen. HbA1c utvärderar den genomsnittliga mängden glukos i blodet under de senaste två till tre månaderna. Hemoglobin är ett syretransporterande protein som finns inuti röda blodkroppar

Blodprov, venös provtagning - Vårdhandboke

Vad skulle Vårdhandboken hjälpa till med att lösa? På vilket sätt? - Våra sjuksköterskor använder sig av Vårdhandboken som kunskaälla och stöd i sitt arbete men även vid handledning till studenter. De tycker att den är lätt att söka information i och användarvänlig. Hur funkar det att använda tjänsten i det vardagliga arbetet Omvårdnad är sjuksköterskans specialist- och huvudämne, vilket gör att det är ett område som är viktigt att belysa och ständigt utveckla. God omvårdnad är något som sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal beaktar dagligen. Vad innebär egentligen begreppet? I litteraturen finns många olika definitioner och perspektiv En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt och det finns särskilda krav på kompetens för personal som hanterar medicintekniska produkter. Matning genom nasogastrisk sond ska utföras av sjuksköterska. Andra sätt att ge sondmat kan vara Witzelfistel, PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) eller Gastrostomiport, s.k. Knapp

Vad du kan göra i Kristianstad med omnejd om du bor här eller kommer på besök. Gå till sidan. Är du nyfiken på forskning om naturen, Vårdhandboken kompletteras med lokala rutiner i denna Hälso- och sjukvårdshandbok Principen är att någonting inte ska se ut som att det skäms för vad det i grund och botten är, utan försöka vara vackert utifrån sina egna förutsättningar. Ett annat exempel är när han beskriver en bro nånstans i England

Sekretess Översikt - Vårdhandboken - KUBI

 1. Laboratorieanalyser och självtester - vad är skillnaden? Tillförlitliga testresultat kräver en kvalitetssäkrad process Diagnostiska tester tas för att ställa diagnoser, Vårdhandboken, 2019-03-21: Molekylärbiologisk påvisning av virus och andra luftvägspatogener. 2019-03-21
 2. st lagra information om de objudna gästerna
 3. Tarmvred innebär att det är stopp i tarmen så att mat och vätska inte kan passera. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver vård. Läs mer på Doktor.se
Sår - Region Kalmar län

Förflyttningsteknik - Vård- och omsorg webbintroduktio

Brännskador - 1177 Vårdguide

Avföringsprov: blod i avföringen, F-Hb - 1177 Vårdguide

Vad är då skillnaden? Är det bättre eller sämre att känna sympati eller empati för någon? Är det bara gentemot människor man kan känna sympati eller empati? Nedan försöker vi gå in närmare på vad skillnaden är mellan sympati och empati, så att man kanske kan sätta ord på vad det är man känner inför något eller någon Cellmembranets viktigaste funktion är att vara en selektiv barriär som bara släpper igenom mycket specifika ämnen, åt specifika håll. Vi går igenom detta djupare i artikeln om transport genom cellmembran. Utöver detta så ger det en aning mekanisk stabilitet. Mer information finns i artiklarna som du finner i menyn till vänster Vad som menas med etnicitet är en forskningsfråga i sig. Här avses utländsk bakgrund. vare sig en individ är första eller andra generationens invand-. Etnicitet är människors identifikation med och känsla av tillhörighet i en viss folkgrupp (av grekiskans ethnos, folkslag)

Vitalparameter eller vitala tecken är de viktigaste tecknen för bedömning av en persons kroppsfunktion. Manuell Blodtrycksmätning med blodtrycksmanchett och stetoskop. Vitalparametrarna kontrolleras rutinmässigt i en medicinsk undersökning när en person söker vård på olika inrättningar, exempelvis i triage, och kan utgöra underlag. Beslut om delegering ska vara skriftligt och innehålla delegeringsmottagarens namn och personnummer. Beslutet ska också innehålla under vilken tidsperiod delegeringen är giltig. Ett delegeringsbeslut ska sparas oftast i tio år efter att delegeringens giltighetstid har gått ut (det kan finnas lokala avvikelser om hur länge dessa skall sparas) Vad gäller belastning på närstående är det viktigt att lyfta fram möjligheterna med närståendepenning, avlastning, hemtjänst, växelvård etc. Ibland kan Du som läkare underlätta den fortsatta . www.palliativ.se Kansliet tel 0480-41 80 4

Vad är Carbomix och vad används det för. 2. Innan du mixturen är färdig att användas. Öppna Om du använder mera Carbomix än vad du borde: Kontakta . frisör ica maxi flygstaden; Mixtur, oral lösning. • Injektion. • Infusion Mixt = mixtur. • Inj. = injektion Vad är patientens syrgasbehov under transporten +rtg. - hur många Emla kräm kan användas för att bedöva huden inför: nålstick (t.ex. en injektion eller ett blodprov) mindre operationer i huden. Vuxna. Under övervakning eller enligt anvisningar av en läkare eller sjuksköterska kan EMLA kräm även användas för att bedöva huden inför: rengöring eller borttagning av skadad hud på bensår Äldre är människor, som du och jag, och åldrande är något som når oss alla i en ständig och individuell process. Människor ser ofta åldrande som något negativt, ett silvrigt hårstrå sticker fram, en rynka utmed ögat eller en förlust av något slag. Men vad händer med allt annat som innefattar ålder Det gör det enkelt att komma ihåg vad olika saker betyder. I fallet SMART så står det för: S - Specifikt. M - Mätbart. A - Attraktivt (Accepterat) R - Realistiskt. T - Tidsatt. När bör man då använda SMART modellen? Den är utmärkt att använda då man vill formulera mål vad som inte fungerar utifrån brukarnas perspektiv. Detta är precis vad denna kvalitativa undersökning syftar till, att vinna kunskap kring brukarnas personliga upplevelser av insatser som rör aktivitet och social samvaro, vad de betyder för dem och vad som är angeläget för dem att lyfta upp

Vad är förstoppning? Förstoppning råkar nästan alla ut för någon gång. För de flesta går det över av sig själv. Men för andra är det ett återkommande och obehagligt problem som gör vardagen besvärlig. 18-22% av alla kvinnor och 7-8% av alla män säger sig ibland eller ofta vara förstoppade. Källa: vårdhandboken.se, 1177.se Vad är en stomi? Stomioperationer har genomförts i över 200 år och själva ordet stomi kommer från grekiskans στόμα som betyder öppning eller mun. För två år sedan genomförde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket en kartläggning som visade att det då fanns cirka 43 000 personer som levde med stomi i Sverige, en siffra som antas ha ökat sedan dess Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Olika myndigheter i samhället har olika uppdrag och ansvarsområden kring våld i nära relationer. Ett gemensamt uppdrag är att samverka med varandra för att den våldsutsatta ska få rätt stöd och skydd. Hitta kontakter i. Vad är bröstcancer? Dina bröst består till största delen av fett- och bindväv. Bröstet innehåller 15-20 bröstkörtlar som består av små lober där mjölken produceras. Varje körtel har en mjölkgång som leder mjölken till bröstvårtan och vårtgården. Bröstcancer kan uppstå både i mjölkgångarna och i bröstkörtlarnas små.

Diabetes - 1177 Vårdguide

Kateter är ett rörformat medicinskt instrument, (dock finns lokala variationer vad gäller vad som rekommenderas). En tumregel är att först spola in 20 ml som man låter rinna ut och därefter spola med cirka 100 ml i två omgångar. Vårdhandboken - Instruktion för urinkateterisering Vad är tinnitus? Tinnitus är upplevelsen av ljud utan en faktisk ljudkälla. Ofta beskrivs tinnitus som ett susande, tjutande eller ringande som bara personen med tinnitus upplever, men hur det här 'fantomljudet' upplevs varierar mycket mellan olika personer Vad är en stomi? En stomi är en kirurgisk förbindelse mellan ett ihåligt organ och kroppsytan. Inom tarmkirurgin används begreppet stomi bl.a. om en kirurgisk konstruerad tarmöppning, där tarmen förs ut genom ett hål i bukväggen. Tarmen everteras (vrängs ut och in) och sutureras sedan i bukväggen och dess muskellager Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras. Råd och rutiner för att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter/vårdtagare och vårdpersonal Användarbeteende. Varje år görs 5 miljoner besök på vardhandboken.se. Statistiken avser användandet av Vårdhandboken. Alla delrapporter går att filtrera med avseende på år, månad och län. Underliggande besöksdata för rapporterna kommer från Vårdhandboken. Befolkningsdata är hämtad från SCB

Stroke - 1177 Vårdguide

 1. föräldern är orolig. Barn behöver få information om vaccinationen några dagar innan: - Vad som ska hända (var, hur lång tid tar det och vad ska ske) - Hur det ev. kommer att kännas Vårdhandboken 1177-vårdguiden journal of clinic nursing -Aspirating during the intramuscular injectio
 2. Vårdhandboken kad kvinna. KAD, kvinna.Utöver basala hygienrutiner är det nödvändigt att ha god belysning vid kateterisering. KAD, man Vårdhandboken.se innehåller 122 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet KAD Steril metod gäller, vilket innebär att sterilt material bevaras sterilt så långt det.
 3. Det är viktigt med rätt attityd till tillbud på arbetsplatsen, så att man vågar informera om vad som hänt även om det var man själv som klantade till det. Tanken med att rapportera tillbud är inte att kritisera eller peka ut någon enskild, utan att upptäcka de risker som kan leda till olyckor och skador
 4. Linda ben. Ibland får vårdtagare svullna ben och måste få benen lindade på ordination av läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska. Man kan linda hela benet eller underbenet. Under Fördjupning hittar du många sidor med utmärkta instruktioner på hur man ska göra vid benlindning
 5. Detta är något som succesivt måste växa fram genom mental träning och genom att ta små steg i taget. Men det finns mycket att vinna på att träna sig själv i positivt tänkande, och för dig som vill nå någon typ av personlig framgång i livet, vad det nu kan innebära, är detta något du bör lära dig att hantera

Kateterfakt

Vad är ett bra HbA1c. Mikrovaskulära komplikationer (ögon, njurar och nerver) För att minska risken för allvarliga ögon-, njur- och nervskador är HbA1c under 48 (snittblodsocker 7,8, fasteblodsocker under 6-8 mmol/l och dagtid under 10 mmol/l) ett optimalt värde.Risken stiger sedan långsamt upp till 58-60 om man inte röker och har ett bra blodtryck Det är begravningsbyrån som tar hand om svepningen efter de anhörigas önskemål. Ibland har den avlidne uttryckt sina egna önskemål för hur han eller hon vill svepas och om så inte är fallet så får de anhöriga gemensamt komma överens om hur det ska gå till. Det finns möjlighet att få närvara vid svepningen om man önskar I tisdags släppte Socialstyrelsen en ny rapport som heter Förutsättningar och stöd för första linjens chefer. - En kartläggning av första linjens chefer i äldreomsorgen och jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. För. I huvudet på Lill, Krönika 25 augusti, 2021 Stomi är en medicinsk term för ett kirurgiskt ingrepp där man placerar en öppning på magens framsida med syfte att tömma kroppens avfall, såsom urin eller avföring.Ordet stomi kommer från grekiskans στόμα och betyder öppning/mun. Den första lyckade stomioperationen utfördes 1793. [1] 1750 berättas i Kungl.. Vetenskapsakademiens Handlingar om en dräng i Värmland som genom en.

Vad är trakeostomi? En trakeostomi är ett operativt ingrepp som innebär att man för en öppning på halsens framsida för att skapa fri luftväg. Öppningen i halsen kallas sedan trakeostomi eller trakeostoma. Vårdhandboken - Översikt - Trakeostomi Infektioner som hör samman med venösa infarter är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Länkar Central venkateter - Vårdhandboken Perifer venkateter - Vårdhandboken Quiz för basal hygien i vård och omsorg Årshjul Februari BHR Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning oc Det är lätt att blanda ihop självbild med självkänsla som ju handlar om att ha en inre känsla av att vara accepterad, och självförtroende som handlar om prestation och vad man tror man klarar av - vilket inte är så konstigt. De påminner ju en del om varandra och det är ju också så att de påverkar varandra. Men självbilden är i korta drag din syn på dig själv och den. Vad är social omsorg? Omsorg är att ge människor individuell anpassad omsorg och service det kan vara att försöka leva sig in i annans människas känslor och upplevelser t.ex hur det känns att inte kunna raka sig eller stiga upp ur sängen varje morgon CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, är ett hjälpmedel för andning.CPAP-apparaten skapar ett högre atmosfäriskt tryck i lungorna, vilket gör att alveolerna inte faller ihop under utandning [1].CPAP-användare andas alltså av sig själva. CPAP används bland annat vid lungödem, genom att trycket i bröstkorgen höjs kommer det venösa återflödet till hjärtat att minska och.

Klyx® - FASS Allmänhe

Vad är oral hälsa? Hälso- och sjukdomsbegreppet sett ur teoretisk synvinkel § Insikten om att vårdens resurser inte kommer att räcka till för att behandla all oral sjukdom i befolkningen har betytt att begreppet oral hälsa allt mer hamnat i fokus Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt. Kroppen reagerar på lågt blodsocker med symtom som kan vara olika från person till person och ändras med tiden. Symtom på lågt blodsocker kan vara: Svettning Darrningar Irritabilitet eller förvirring Oro Hunger Hjärtklappning De kan emellertid variera från person till person och ändras med tiden

Palliativ vård – Vårdportal

Brytpunktssamtal - Omsorgens handböcke

Omvårdnadsprocessen Flashcards Quizle

 1. Vad är glaukom? Glaukom är en skada i ögats synnerv. Det finns flera slags glaukom. Den vanligaste varianten i Sverige kallas kroniskt öppenvinkel­glaukom. Det är den formen av sjukdomen som man oftast menar när man talar om glaukom, och det är den som den här skriften handlar om. Vid glaukom förtvinar en del nervtrådar i syn­nerven
 2. ation inom vården kliande utslag på halsen; Sökning: Vad är eli
 3. When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs
 4. Reumatoid artrit (RA), även kallad ledgångsreumatism, är en inflammatorisk sjukdom där kroppens immunförsvar blir överaktiverat och angriper lederna men inflammationen kan uppstå även i andra organ som t ex blodkärl och lungor. Sjukdomen är två till tre gånger vanligare bland kvinnor än bland män och risken att utveckla RA stiger.
 5. BAKGRUND . Fibromyalgi (FM) är ett smärtsyndrom som karaktäriseras av en långvarig, generaliserad smärta och ömhet. Långvarig smärta kan ses som ett symtom på annan underliggande patologi (t ex artros), eller klassificeras som primär, d v s utgöra en sjukdom i sig själv 1,2.Synsättet kan liknas vid hypertoni, där hypertoni p g a njurartärstenos är ett symtom och.
 6. Vad är en kris? Taggar för denna sida: kris krisberedskap krishantering dettagörsamhället Mer om ämnet. Ett sårbart samhälle med stora resurser Livet i Sverige har troligen aldrig varit så tryggt och välordnat som det är i dag. Men vårt samhälle är fortfarande sårbart, om än på ett annat sätt än.

Start studying NKSE - Från tentorna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vad är en medicinteknisk produkt? Instrument (peang och pincett mm) samt förbrukningsartiklar (förband, sprutor, kanyler, urinvägskatetrar, sonder, sugkatetrar mm) är exempel på medicintekniska produkter. Medicinteknisk produkt är avsedd att hos människa: • påvisa, förebygga, övervaka eller lindra sjukdo När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a § Vad betyder normalflora? ( medicinsk term) de bakterier som normalt finns på huden, i svalget, i tarmkanalen etcetera utan att framkalla sjukdom. Ur Ordboken. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta.

Metropolis | lågpriser på hotell i metropolisDyson wiki - millones de productosSå verkar Movicol - mot förstoppad och hård mageEve apo — visa profiler för personer som heter eve apo